Атестація закладу


Презентація діяльності

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» за період 2013-2015 р.р.

Виступ директора ЦХЕТУМ Лавнюженкової Н.М.

Дата проведення – 23 червня 2015 року

Час проведення – 09-30

Місце проведення – хол закладу

Шановні члени комісії,

шановні колеги,

представники батьківської громади!

Дозвольте мені сьогодні ознайомити Вас з основними аспектами діяльності навчального закладу та презентувати кращі педагогічні та творчі здобутки колективу. Готуючись до публічної презентації, адміністрацією навчального закладу був проведений ретельний аналіз усіх показників роботи протягом двох років. З аналітичними цифровими показниками Ви будете мати змогу ознайомитись на слайдах представленої презентації, а також всі матеріали будуть розміщені на офіційному сайті навчального закладу.

Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді перебуває у міській комунальній власності, підпорядковується управлінню освіти і науки Дніпропетровської міської ради, знаходиться на балансі відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради та функціонує на підставі нормативно-правової документації відповідно до чинного законодавства, а саме:

· Статут навчального закладу №12241050011040102 від 22.08.2013 затверджено наказом управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 14.08.2013 №197;

· Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців , серія АВ № 938747 від 27.08.2013;

· Довідка управління статистики про включення навчального закладу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, реєстраційний номер відомостей ГУС_2338 від 07.07.2015

· Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 043146 від 21.07.2009

· Акт готовності навчального закладу до нового навчального року.

Організація роботи закладу, який створено шляхом перепрофілювання розпочалась з визначення функцій закладу, відповідно до яких були побудовані відповідні системи. Функції було визначено дві: управлінська і педагогічна. В рамках кожної із систем розглянуті взаємопов'язані компоненти: людські, матеріальні, технічні, інформаційні, нормативно-правові та інші.

Управління будується на принципах єдиноначальності та самоврядування. Органи самоврядування у позашкільному закладі розпочали діяти з 2013 року. З метою розвитку соціального партнерства, більш повному залученню потенціалу всіх членів трудового колективу на загальних зборах було обрано профспілковий комітет, якому надано право захищати інтереси працівників. Для цього відповідно до ст.3 Закону України «Про колективні договори і угоди» профком провів переговори з адміністрацією закладу і уклав колективний договір, який було зареєстровано управлінням праці та соціального захисту населення Амур-Нижньодніпровського району.

Формами самоврядування у закладі є:

· Загальні збори трудового колективу

· Педагогічна рада

· Рада закладу

· Загальна конференція за участю батьків та вихованців

На сьогоднішній день у закладі склалася певна структура управління: Діяльність управлінського персоналу , педагогічних працівників та допоміжного персоналу регламентована Правилами внутрішнього трудового розпорядку, функціональними та посадовими обов'язками, які були розроблені і затверджені у закладі.

Структура управління:

· рівень директора закладу;

· рівень заступника директора;

· рівень завідувача організаційно-масовою роботою;

· рівень методистів ;

· рівень педагогічних працівників.

Директор — Лавнюженкова Наталія Миколаївна. Здійснює безпосереднє керівництво позашкільним навчальним закладом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, представляє навчальний заклад в організаціях та  установах.

Ковальова Яна Валентинівна, заступник директора з навчально-виховної роботи. Відповідає за якісне виконання навчальних планів і програм, організацію навчально-виховного процесу в гуртках, упровадження інформаційних технологій, організацію атестації та перепідготовки педагогічних кадрів, методичну роботу предметних кафедр.

Кожемяка Світлана Григорівна, завідувач організаційно-масовим відділом. Відповідає за планування і проведення організаційно-масової роботи закладу;

Федоришин Тетяна Вікторівна, методист закладу, організовує методичний супровід навчально-виховного процесу;

Войтенко Анастасія Олексіївна, методист закладу,відповідає за методичний супровід організаційно-масових заходів.

Діяльність структурних підрозділів регламентована відповідними Положеннями.

· Положення про Раду закладу

· Положення про батьківську раду

· Положення про організаційно-масовий відділ

· Положення про Раду старост

· Положення про систему організації роботи та управління охороною праці

· Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці

· Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Необхідною умовою управління закладом є його інформаційне та документаційне забезпечення. Створення документів є необхідністю засвідчити наявність та зміст управлінських дій, способи переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Вся обов’язкова ділова документація в Центрі художньо-естетичної творчості учнівської молоді ведеться згідно з Примірною інструкцією з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах , номенклатурою справ, яка затверджена наказом. Ведення документації здійснюється відповідальними особами згідно з розподілом функціональних обов’язків, державною мовою і зберігається у спеціально виділених місцях, де сторонні особи не мають доступу.

Документаційне забезпечення управління у закладі включає комплекс взаємопов'язаних документів кожен з яких представлений відповідними документами, що регламентують структуру, завдання , функції закладу, організацію роботи, права та обов'язки, відповідальність керівника та працівників та інші види діяльності. Документаційне забезпечення управління закладом включає:

· організаційні документи;

· розпорядчі документи;

· інформаційно-довідкові документи;

· навчально-педагогічна документація.

Педагогічний процес у закладі розпочинався з «нуля». Задля чітких дій, з урахуванням організаційно-педагогічних принципів , що характеризують роботу позашкільного закладу, а саме науковість, системність, мобільність, компетентнісна спрямованість, оптимальність співвідношення практичної та теоретичної складових, варіативність вибору змісту, форм, методів і засобів навчально-виховної роботи з урахуванням регіональних аспектів розвитку позашкільної освіти була розроблена Концепція розвитку закладу.

Робота в закладі побудована згідно з п'ятьма управлінськими функціями: планування, організація, керівництво, контроль і аналіз.

Діяльність закладу відбувається на основі перспективного та поточного планування, а саме:

· Концепція розвитку закладу;

· План роботи закладу на поточний рік;

· Навчальний план;

· Плани роботи структурних підрозділів;

· Плани роботи органів самоврядування;

· Поточне планування (графік занять, календарно-тематичні плани, плани роботи керівників гуртків, інші).

Річний план розроблено з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу організації навчально-виховної роботи, системності масової та методичної роботи.

Структура річного плану:

1. Аналіз роботи ;

2. Організація навчально-виховного процесу;

3. Управління навчально-виховним процесом;

4. Методична робота;

5. Виховна робота;

6. Організаційно-масова робота;

7. Робота з обдарованими дітьми;

8. Робота з батьками та громадськістю;

9. Зміцнення матеріально-технічної бази;

10. Охорона праці та безпека життєдіяльності;

11. Організація внутрішнього контролю.

Адміністрацією напрацьована певна система контролю за виконанням планів роботи. Директор закладу, заступник директора, завідувач організаційно-масовим відділом, які згідно з посадовими обов'язками, локальними Положеннями здійснюють керівництво за тим чи іншим напрямком роботи, мають «Книгу обліку наслідків внутрішнього контролю». Усі матеріали, отримані під час здійснення внутрішнього контролю обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях Ради закладу.

Координація внутрішнього контролю

ВЕРЕСЕНЬ

№ з/п

Зміст контролю

Нормативний документ

Мета перевірки

Вид

контролю

Оформлення

документів

Де буде слухатись

Відповідальний

Примітка

1.

Контроль за кадровим забезпеченням навчального процесу, тарифікація

Закон України «Про освіту» від 23.03.1996р. № 100/96-ВР, Закон України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад (Затверджено Постановою КМУ від 06.05.2001р. № 433)

раціональне використання кадрового  потенціалу

попереджуваль -

ний

наказ

нарада при директорові

директор

2.

Аналіз наявності навчальних програм

Закон України «Про позашкільну освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІV, Типові навчальні плани для організації навчально-виховного процесу у ПНЗ від 22.07.2008 №676

з'ясувати наявність необхідних програм

попереджуваль-

ний

звіт

нарада при директорові

методист

3.

Контроль готовності навчальних кабінетів

Типові переліки навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для хуестет..позашкільних навчальних закладів  (затверджено наказом МОН України від08.01.2002)

з'ясувати стан ОП, готовність матеріальної бази, методичне забезпечення

діагностичний

акт готовності кабінету, паспорт кабінету

нарада при директорові

директор, ПК

4.

Контроль набору контингенту учнів у гуртки

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних закладах від 11.08.2004, зміни 10.12.2008

наповнюваність гуртків відповідно до норм

попереджувальний

заяви батьків

нарада при директорові

заступник директора з НВР

Проведений аналіз питань, які виносяться на контроль показав, що 74% припадає на основні напрямки діяльності закладу: навчально-виховний процес і організаційно-масову та виховну роботу. Щодо кількості відвіданих уроків варто зауважити, так вона збільшилася, але відсоток відвіданих заходів в порівнянні із загальною кількістю занять проведених за рік складає всього 2,2. Є над чим працювати, бо саме відвідування і аналіз занять дає найбільш об’єктивну інформацію про стан навчально-виховного процесу у закладі.

Саме реалізація цих базових управлінських процесів за два роки стали більш ефективними і забезпечили ґрунтовне розуміння членами колективу основних цілей (на етапі планування), швидку мобілізацію колективу на їх виконання (на етапі організації), здійснення оперативної звітності (на етапі контролю) , визначення відхилень від мети (на етапі аналізу) , що в свою чергу сприяло прийняттю адекватних управлінських рішень, ефективнішому діловому спілкуванню.

Аналіз питань внутрішнього контролю

Питання внутрішнього контролю

Кількість питань винесених на контроль

Відсоток збільшення

2013/2014

2014/2015

Забезпечення прав дітей на позашкільну освіту

6

8

25

Якість організації навчально-виховного процесу

15

19

22

Результативність організаційно-масової та виховної роботи

10

15

33

Співпраця з батьками

2

2

0

Охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

4

4

0

Відвідування занять, майстер-класів, масових заходів адміністрацією та педагогами

32

74

57

Важливою ланкою роботи навчального закладу є створення належних санітарно-гігієнічних, матеріально – технічних та безпечних умов навчання дітей. Центр художньо-естетичної творчості розміщений в окремій будівлі. Територія має упорядкований естетичний вигляд. Технічні показники приміщень закладу дозволяють вести навчально-виховний процес у безпечному для здоров’я вихованців режимі, стан приміщень, коридорів задовільний, відповідає державним санітарним нормам облаштування й утримання вихованців позашкільних навчальних закладів. Комісією, яка створюється на початок кожного року проводиться огляд будівель, споруд, приміщень і кабінетів , висновки перевірки узагальнюються відповідними актами.

Акт обстеження будівель і споруд.

Акт-дозвіл на роботу в кабінеті.

Акт надійності та справності обладнання на спортивному майданчику.

З метою сталого функціонування закладу впродовж навчального року відбувається оформлення акту готовності закладу та власної теплогенераторної, яка введена в дію у 2003 році. В процесі підготовки акту здійснюються необхідні заходи. В цьому році відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради виділені кошти на повну заміну вузлів обліку газу котельні. Поточні ремонти в кабінетах та приміщеннях проводяться щорічно за сприяння батьківської громадськості. Основними заходами щодо підготовки закладу до нового навчального року є:

· вимірювання опору заземленої мережі і опору ізоляції освітлювальної і силової електромережі;

· перевірка димоходу тепло генераторної;

· повірка засобів пожежогасіння;

· повірка лічильників.

Основою для початку формування матеріально-технічної бази позашкільного закладу стала матеріально-технічна база школи . В процесі розширення мережі гуртків відбувалися і якісні зміни в навчально-методичному оснащенні закладу, що дозволяє здійснювати начально-виховний процес на достатньому рівні. На сьогодні в центрі обладнано 9 кабінетів відповідно до напрямку роботи гуртків, комп’ютерний кабінет, методичний кабінет, спортивна зала.

Загальна площа приміщень, задіяних для проведення занять, становить               595, 5 м2, спортивної зали 100 м2. Навчальні площі використовуються виключно за цільовим призначенням, завдяки чому підвищується рівень організаційних умов, які сприяють навчанню та розвитку гуртківців. Але поряд з цим існують і проблеми, а саме відсутність актової та хореографічної зали. Для проведення масових заходів використовується хол закладу, а хореографічний гурток проводить заняття у пристосованому кабінеті без належного обладнання.

Навчальні кабінети закладу мають відповідне матеріальне забезпечення відповідні паспорти та відповідають вимогам Держсанпіну. Це створює сучасні умови для проведення занять, виховних та масових заходів. Забезпечення закладу:

· ростові меблі;

· 6 сучасних комп’ютерів;

· 2 ноутбуки

· 2 мультимедійні проектори ;

· музичні інструменти;

· комплект звукової апаратури.

Особливу увагу колектив приділяє естетичному оформленню приміщення навчального закладу і здійснює це з використанням робіт вихованців , що одночасно слугує і рекламою для наших гуртків. Під час перервного відпочинку та для проведення масових заходів використовуються спортивний майданчик.

Будівля закладу одноповерхова. Розташування кабінету директора, методичного кабінету сприяє вільному спілкуванню вихованців, батьків, громадськості з адміністрацією. Обмін думками, ознайомленням з педагогічними новинами, розпорядчими документами відбувається у методичному кабінеті, де для педагогів розміщена необхідна інформація, яка дозволяє внести корективи в організацію навчально-виховного процесу, обговорити плани проведення спільних заходів, сценаріїв.

З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання вихованців наявні діючі внутрішні туалети. Туалети окремі для хлопчиків та дівчаток. Гаряче водопостачання забезпечується в туалетах і на коридорі встановленими водонагрівачами. На сходах, біля вхідних дверей, встановлено пандус відповідно до технічних вимог.

Всього у навчально-виховному процесі позашкільного закладу використовується 15 комп’ютерів. Навчально-комп’ютерний комплекс містить 7 персональних комп’ютерів, паспортизований відповідно до вимог ДсанПіН. 3 комп’ютери знаходяться у навчальних кабінетах, що складає 66%, 5 використовуються управлінській діяльності, що складає 34%

Доступ до Інтернету здійснюється через мобільний модем МТС. В закладі створено сайт http://chetum.dnepredu.com/uk/, на якому розміщена загальна інформація про навчальний заклад, сторінки для батьків, корисні посилання, висвітлюється інформація про події, які відбуваються , тощо.

Важливе місце у забезпечені якості навчально-виховного процесу займає робота з кадрами. Заклад оптимально укомплектований педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом. Навчально-виховний процес здійснюють 12 основних працівників і 2 педагоги, які працюють за сумісництвом

Адміністративно-управлінський апарат

· директор закладу- 1

· заступник директора з навчально-виховної роботи – 1

· завідувач організаційно-масовим відділом– 1

· методисти – 2

Професіонали

· керівники гуртків – 8

· акомпаніатор – 1

Працівників допоміжного та обслуговуючого персоналу

· завгосп – 1

· діловод – 1

· секретар – 1

· прибиральниця – 2

· сторож – 3

· двірник – 2

· комірник – 1

Протягом трьох років змінювався кількісний склад педагогічних працівників у зв’язку із розширенням мережі гуртків.

Аналіз забезпечення закладу педагогічними кадрами

Навчальний рік

Дані про педагогічних працівників

Основні працівники

Сумісники

Стаж роботи

до 3-років

більше 20 років

2013

6

5

1

2

3

2014

10

8

2

4

3

2015

14

12

2

7

3

Освітній рівень педагогів за два роки зріс на 11% у системі вищої освіти за рахунок того, що двоє керівників гуртків заочно навчалися , здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і планують продовжити навчання.

Освітній рівень педагогічних працівників

Освіта

2013-2014

2014-2015

К-сть

%

К-сть

%

Повна вища педагогічна освіта

3

39

4

33

Базова вища педагогічна освіта

0

0

2

17

Середня спеціальна

5

61

5

42

з них навчаються заочно

2

25

0

0

Без вищої педагогічної освіти

0

0

1

8

Всього

8

100

12

100

Аналіз вікового складу показав , що середній вік педагогічних працівників закладу 37 років. Із працівників закладу – мають вік  до 30 років – 4,  33%, до 40 років –2,  17%, до 50 років – 4,33%, до 55 років – 2,17%

Аналіз складу та освітнього рівня педагогів дозволяє здійснювати організацію навчально-виховного процесу на достатньо якісному рівні. Педпрацівники постійно займаються самоосвітою та підвищенням фахової майстерності, що буде мати позитивний вплив на ріст їх професійної майстерності та підвищення кваліфікаційних категорій за результатами проведення атестації у 2016 році.

Кваліфікаційний рівень педагогів закладу становить:

· «тарифний розряд 10» – 2 (17 %);

· «тарифний розряд 9» – 1 (8 %);

· «тарифний 8» – 9 (75 %);

Адміністрація закладу забезпечує безперервну освіту педагогічних працівників шляхом участі у методичних семінарах міського і обласного рівнів, засіданнях круглих столів, майстер-класах, виставках власних робіт,  підвищення кваліфікації на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Курсова перепідготовка і післядипломна освіта організовується таким чином, щоб вона передувала атестації.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

2013-2014

2014-2015

Всього вчителів

8

12

Пройшли перепідготовку

0

2

%

0

17

92% педагогів володіють основами роботи з персональним комп’ютером, постійно підвищують рівень комп’ютерної грамотності та впроваджують інформаційно-комунікаційні технологій в навчально-виховний процес.

8% педагогів здобували навички роботи на комп’ютері шляхом самоосвіти та за допомогою колег, які отримали знання на курсах і мають відповідні сертифікати. Курси «Основи інформаційно-комунікаційних технологій» за програмою Microsoft «Партнерство у навчанні»  пройшли  2 педагоги (16%), «Intel – навчання для майбутнього» -1(8%), курси з оволодіння навичками роботи на комп’ютері – 2 (17%), вивчали предметний курс в системі вищої освіти – 5 (42%).

Усі педагогічні працівники мають вільний доступ до мультимедійного обладнання, що дає змогу демонструвати матеріал для широкого загалу, активно використовувати власноруч створені електронні розробки на заняттях та при проведенні масових заходів. Свої наробки педагоги систематизують у предметних кабінетах.

Для молодих та малодосвідчених керівників гуртків постійно працює «Школа молодого педагога», яка функціонує за принципом наставництва з індивідуальною формою роботи наставник – молодий педагог. Звіти про перший рік стажування були заслухані па педагогічній раді.

Основні аспекти роботи з молодими спеціалістами

· ознайомлення з сучасними методами і технологіями навчання;

· використання у роботі інформаційно-комунікаційних технологій;

· ознайомлення з передовим педагогічним досвідом відповідного напрямку;

· допомога у виробленні власного  стилю роботи;

· забезпечення умов адаптації молодого спеціаліста;

· розвиток та удосконалення професійної компетентності.

Мотиваційну роль в управлінні закладом виконує системний моніторинг винагороди працівників за результатами оцінки їх діяльності. У 2013 – 2014  педагогічні працівники отримали  4 нагороди, у 2014/2015 – 19 нагород.

Формування мережі гуртків та контингенту вихованців розпочалося з 2013 року.

Мережа гуртків на 1 вересня 2013 року

6 гуртків, 16 груп, 228 дітей

· гурток образотворчого мистецтва

· гурток петриківського розпису

· гурток корекції мовлення

· гуртки підготовки до школи

· фотогурток

На основі аналізу запитів батьків та інтересів учнів, тенденції розвитку сучасного освітнього простору двічі у 2014 році розширювалася мережа гуртків художньо-естетичного напряму.

Хочу наголосити , що мережа гуртків була розширена, а не оновлена. Жоден з гуртків за підсумками першого року не було перепрофільовано. В гуртках образотворчого мистецтва та петриківського розпису у 2014/2015 навчальному році відкрилися по одній групі основного рівня,тобто було збережено певний відсоток контингенту учнів.

Мережа гуртків за напрямками:

· хореографічний,

· вокальний,

· театральний,

· паперопластики,

· вокально-хореографічний ,

· моделювання іграшок і сувенірів.

На кінець 2014/2015 навчального року у закладі навчалося 470 дітей , що вдвічі більше ніж на кінець 2013 року. Контроль за збереженням контингенту відбувається планово , з обговоренням на нарадах при директорові. За навчальний рік закриття гуртків та зменшення груп не відбулося.

Порівняльний аналіз мережі гуртків та контингенту вихованців.

Мережа за роками

вересень, 2013

березень, 2014

вересень, 2014

Кількість гуртків

6

9

13

Кількість вихованців

228

342

470

Кількість груп

16

24

34

Середня наповнюваність

14,3

14,3

13,8

При аналізі контингенту учнів встановлено , що кількість вихованців залишилася незмінною, але відбулася якісна заміна. У  2013/2014 вибуло 46 дітей, що складає13%, у 2014/2015 вибуло 43 дитини – 9%. Відсоток заміни вихованців зменшився на 4% , що також є показником стабілізації контингенту.

Проведений аналіз охоплення гуртківців за напрямами позашкільної освіти засвідчив, що перевагу вихованці віддають гурткам художньо-естетичного напряму 398 вихованців, 85%, гуртками соціально-реабілітаційного напряму охоплено 72 вихованця, 15%.

Протягом двох навчальних років керівниками гуртків здійснювалася відповідна робота щодо залучення до здобуття позашкільної освіти дітей соціально незахищених категорій . Таких вихованців сьогодні у центрі 15% від загальної кількості вихованців:

· діти – сироти – 10

· діти з малозабезпечених сімей - 6 ,

· діти- інваліди – 3 ,

· діти з багатодітних сімей – 22 ,

· діти, вимушених перселенців – 3 ,

· діти, що знаходяться на інклюзивному навчанні в школах району – 1,

· діти, які мають вади розвитку – 27 .

Але ми вважаємо, що цю роботу потрібно активізувати з метою підтримки обдарованої молоді з числа незахищених верств населення та залучати до позашкільної освіти дітей девіантної поведінки.

Аналіз даних по залученню дітей у гуртки за віковими категоріями показав, що найбільшу потребу в позашкільній освіті як в освіті, яка об’єктивно орієнтована на реальні інтереси дітей, яка дає можливість вільно і самостійно обирати шлях, реалізуватися поза заданими жорсткими межами і термінами мають діти з 5 до 13 років.

Розподіл дітей за віковими категоріями у гуртках

від 5 до 6 – 198 дітей,

від 7 до 10 років – 145 дітей,

від 11 до 13 років – 102дитини,

від 14 до 18 років – 25 дітей

З огляду на місцезнаходження закладу, зручність маршрутного сполучення Центр територіально обслуговує дітей мікрорайону до якого входять 10 шкіл № 18, 56, 64,68,114,115, 116, 117,134,133, 142, кількість дітей віком від 5 до 18 років  в мікрорайоні яких складає  3948 . У 2013/2014  залучено до навчання 8% дітей, у 2014/2015 - 12%. Кількість дітей охоплених позашкільною освітою за два роки зросла на 4%

З метою наближення послуг позашкільної освіти до дітей, які навчаються у віддалених районах укладено угоди про співпрацю з адміністрацією СЗШ № 114 , на базі школи працює гурток моделювання іграшок і сувенірів та з Будинком творчості дітей та юнацтва, які працюють на базі нашого закладу.

Навчальний рік у закладі розпочинається 1 вересня , в період з 1 по 15 вересня комплектуються гуртки і групи. Згідно із Законом України « Про позашкільну освіту» навчальний процес у закладі здійснюється за навчальними планом, погодженим відділом освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради і програмами, які затверджені Міністерством освіти і науки України. Програми, в які були внесені зміни з огляду на матеріальне забезпечення закладу ( 3 гуртки ), затверджені рішенням педагогічної ради та узгоджені у відділі освіти. Усі програми мають три рівні навчання (початковий , основний і вищий) та різну кількість років навчання.

За типовими програмами працюють

· гурток образотворчого мистецтва, керівник Бєлогорцева Ю.М.

· гурток паперової пластики, керівник Федоришин Т.В.

· гурток естрадної пісні, керівник Дяченко Л.В.

· хореографічний гурток, керівник Мусієнко Л.В.

· вокально-хореографічний гурток, керівник Смаль В.Г.

· гурток підготовки до школи, керівник Кожемяка С.Г,Лавнюженкова Н.М.

· гурток корекції мовлення, керівник Апостолова М.А.

За типовими програмами, в які були внесені зміни

· гурток юних фотоаматорів, керівник Ковальова Я.В.

· гурток моделювання іграшок і сувенірів, керівник Бондарук А.Т.

· театральний гурток , керівник Нікульшина Т.В.

Підсумковий контроль за виконанням навчальних планів і програм , аналіз засвоєння програмового матеріалу, формування умінь і навичок вихованців відбувся за результатами проведення творчих звітних занять у гуртках. Підсумки виконання навчальних планів і програм узагальнені наказами, розглянуті на засіданнях методичних об’єднань, на нараді при директорові та педагогічній раді.

Навчальний процес у позашкільному закладі є неперервним і навіть у вихідні дні та на канікулах проходять заняття відповідно до календарно-тематичних планів керівників гуртків, а заклад працює за окремим планом , який затверджує директор. Саме такий режим роботи найбільш повно відповідає запитам суспільства, батьківської громадськості по організації змістовного дозвілля та залучення до творчої діяльності дітей у вільний час.

Ефективність методичної роботи у позашкільному закладі залежить від якості і системності проведених заходів. Складність організації методичної роботи у перші роки існування закладу полягала в тому, що 70% педагогів не працювали в освітніх закладах. Тому першочерговими були завдання ознайомлення з нормативними, інструктивними, інформаційними матеріалами з питань методичної та педагогічної роботи, з цілями і очікуваними результатами.

Діагностика рівня методичної підготовки педагогів окреслила масив певних проблемних питань на вирішення яких спрямована робота щодо надання реальної, дієвої допомоги педагогам у підвищенні їхньої майстерності, створенню творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би втіленню інновацій, оптимізації навчально-виховного процесу.

В системі методичної роботи управління було зорієнтовано на функцію організації, і чим повніше реалізувалась функція організації, тим меншими були недоліки у роботі.

Основними напрямки методичної роботи у закладі визначено:

· діагностика потреб і запитів педагогів;

· забезпечення диференційованого підходу у навчанні кадрів, зокрема молодих фахівців, наданню їм конкретної адресної допомоги;

· практичне спрямування методичних  заходів;

· розвиток ініціативи, творчого пошуку, вивчення передового досвіду в оволодінні  сучасними методиками, новими педагогічними технологіями;

· забезпечення системності у плануванні, організації методичної роботи з прогнозуванням кінцевого результату;

· розвиток самоосвіти педагогів з метою збагачення, поповнення знань;

· підвищення загальнокультурної підготовки педагога, розширенню його світогляду, інтелекту (мистецькі дні, літературні кафе, екскурсії, конкурси);

· організація своєчасної систематичної педагогічної поінформованості шляхом: створення і поповнення картотеки психолого-педагогічної, методичної літератури.

Відповідно до річного плану протягом року поєднувалися різні форми організації методичної роботи: індивідуальні, колективні постійно діючі, колективні періодично діючі.

У закладі створені три методичні об'єднання керівників гуртків соціально-реабілітаційного напряму, керівників гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового напряму,  керівників гуртків художньо-естетичного напряму та методична рада, яка координує їх роботу. Аналіз підсумків роботи за звітний період свідчить про зростання рівня професійної майстерності педагогічних працівників, які працюють над проблемою «Розвиток творчих здібностей дітей як умова формування особистості».

Підтримкою творчості , популяризацією педагогічних здобутків , дієвим засобом підвищення фахової майстерності є взаємовідвідування занять. Великий досвід роботи отримують педагоги і під час підготовки та проведення майстер-класів для учнів шкіл району. На майстер – класах присутні також педагоги і батьки, що дає можливість відпрацювати певні методи роботи і на дорослу аудиторію. У 2013/2014  педагоги провели 13 майстер-класів і залучили 633 дитини,  у  2014/2015 -15 майстер-класів, до яких було залучено 723 дитини

За звітний період були проведені педагогічні читання, де творчі групи педагогів готували виступи і презентації. Слухачі після виступів обговорили питання виховання дітей засобами творчості. Тематика педагогічних читань :«Основи гуманно-особистісного підходу до дітей в освітньому процесі Ш.О. Амонашвілі» та «Національно-патріотичне виховання дітей у творчій спадщині В.Сухомлинського».

Ще древні казали: "Ми можемо стільки, скільки ми знаємо", - тому з впевненістю можу сказати , що педагоги Центру творчості – це колектив однодумців, який постійно удосконалює майстерність у мистецькій діяльності і рухається у ногу з часом. Так, відповідно до планів організаційно-методичної роботи з педагогічними працівниками за основними напрямами позашкільної освіти в області та в місті керівники гуртків є постійними слухачами семінарів , учасниками майстер-класів у позашкільних закладах.

Керівник гуртка моделювання іграшок-сувенірів Бондарук Антоніна Трохимівна , учасниця фольклорних фестивалів, заходів  де презентує свої власні роботи та проводить майстер-класи, друкує статті за результатами етнографічних досліджень Надпоріжжя.

Керівники гуртків Федоришин Тетяна Вікторівна, Бєлогорцева Юлія Миколаївна, приймають участь у семінарах, виставках , які проходять у місті та області. Бєлогорцева Юлія Миколаївна діючий художник, член Національної спілки художників України, постійний учасник всеукраїнських мистецьких пленерів та виставок.

Постійнодіючим колегіальним органом управління навчальним закладом є педагогічна рада повноваження якою визначаються Положенням про позашкільний навчальний заклад. Із урахуванням питань, які розглядає педагогічна рада, засідання проводяться у міру потреби, але не менше ніж чотири рази на рік. Традиційна серпнева педагогічна рада розглядає підсумки роботи навчального закладу за минулий та завдання на новий навчальний рік.

Крім традиційних форм, широко практикуються нестандартні форми проведення засідання педагогічної ради, що дозволяє уникнути шаблону , сприяє підвищенню ініціативи і  творчості педагогів.

Ефективним та якісним показником результативності діяльності гуртків та кожного окремого вихованця нашого закладу,стимулом для розвитку та самоствердження учнів у середовищі однолітків є участь у конкурсах та організація масових заходів.

Проведений самоаналіз щодо організаційно-масової роботи закладу за перший рік виявив ряд факторів та умов, які позитивно впливають на її системне, якісне проведення. З огляду на це виділено три основні напрямки:

· проведення масових заходів, конкурсів, виставок у закладі для вихованців та батьків

· проведення масових заходів, конкурсів виставок для учнів шкіл мікрорайону, співпраця із органами місцевого самоврядування

· участь у масових заходах, конкурсах, виставках вищих рівнів

Заходи, які проводяться у нашому закладі можна охарактеризувати як кількісними так і якісними показниками. Так, якщо порівняти загальну кількість проведених заходів за два навчальних роки ми спостерігаємо збільшення усіх параметрів. Кількість заходів збільшилася на 68%, загальна кількість дітей, які прийняли участь у цих заходах збільшилася на 49%.

В організаційно-масовими заходами, конкурсами було охоплено у 2013/2014 навчальному році  1210 дітей, у 2014/2015 1801 дітей.

Традиційним стало проведення великих сімейно-родинних свят

· День Святого Миколая,

· Міжнародний жіночий день 8 Березня,

· День захисту дітей.

Колектив започаткував ще одну традицію. Кожна пора року у закладі ознаменовується виставками творчих робіт вихованців.

Особлива увага в масовій роботі була спрямована на виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Дніпропетровська. Вихованню почуття любові до Батьківщини, втіленню національної ідеї в сучасну виховну систему сприяло участь наших вихованців у тематичних заходах 2014 року. Також у 2014 році пройшов святковий захід до Дня Незалежності. Діти прийняли участь у флешмобі, майстер-класах з петриківського розпису та образотворчого мистецтва, на яких намалювали листівки воїнам АТО. Під час колективної творчої справи з паперопластики діти виготовили карту України, яку передали пораненим у госпіталь.

З метою гідного вшанування подвигу Українського народу у Другій світовій війні, формування у молодіжному середовищі шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни та нинішніх захисників Вітчизни та у зв'язку з відзначенням у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни, у закладі пройшла ціла низка заходів. Театрально-музична композиція «І не згасає пам'яті вогонь», яку підготували вихованці не залишила байдужими  ні батьків ні дітей. До відзначення цієї дати готувалися спільно. В творчих майстернях  гуртків паперопластики та моделювання іграшок – сувенірів були виготовлені маки – квітка, що є символом Дня пам'яті та примирення.

Патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, родинно-сімейне, естетичне виховання , базується на національній історії , відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни. Проявами патріотичного духу стали:

· волонтерські акції на допомогу пораненим воїнам, які перебувають в міській лікарні № 6 нашого міста. Батьки і працівники зібрали продуктові пакети, а діти підготували подарунки, зроблені своїми руками.

· участь у акціях «Лист пораненому», «Шкарпетки для солдата своїми руками», «Шануймо Україну»

· формування виставок та стендів у закладі:

виставка «Моя Україна», «Мій рідний край», персональної виставки плакатів  керівника гуртка Федоришин Т.В. та стенду «Нам би не бачити війни , та всіх вона нас зачепила» з теми подій на Сході нашої країни

Невід’ємною складовою роботи Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді є проведення районних етапів конкурсів у рамках міських довгострокових програм, серед них комплексна програма «Степова Еллада», яка надає можливість поглибленого вивчення історії, культури та сьогодення рідного краю. На базі закладу були організовані , методично підготовлені і проведені районні етапи 4-х конкурсів:

- «Відкрий для себе Україну», для учнів 5-6 класів

- «Формула успіху», інтелектуальний конкурс для старшокласників

- «Полчаса на чудеса»,  для учнів 3-4 класів

- «Інтелектуальні баталії», інтелектуальний конкурс для учнів 5-х класів

Кількість дітей – учасників у  2013/2014 – 457, у 2014/2015 - 506

В рамках екологічно-виховної програми «Проліски» проведені районні етапи 5-ти міських конкурсів.

· «Вільний подих діброви: первоцвіт-2014, 2015», захист екологічного плакату

· «Замість ялинки – зимовий букет», в рамках міської екологічної акції «Не рубай ялинку»

· «Мій рідний край – моя Земля», виставка – конкурс

· «Знай , люби, бережи», виставка- конкурс

· «Зоотурнір ерудитів», інтелектуальний конкурс для учнів 5-7 класів

Кількість учасників збільшилася у 4 рази (2013/2014 – 55 учасників, 2014/2015 – 220 учасників)

Колектив закладу активно був залучений і до проведення інших масових заходів, які проходили в нашому районі, місті, області:

· районний етап міського просвітницького фестивалю «Ми – проти насильства і жорстокості»

· міська акція для дітей з обмеженими можливостями «Почути один одного»

· міський фестиваль - конкурс квітів «Осінній дивограй».

· Конкурс малюнків до Дня Європи «Україна -  держава європейська»

· Міський та обласний заочний фотоконкурс «Моя Україна»

· Міська акція «Годівничка»

· заходи біля новорічних ялинок

· День міста

Результатом вдало організованого навчально-виховного процесу стало не лише повне виконання навчальних планів та програм, а й організація змістовного дозвілля дітей району під час канікул. З метою розширення географії творчого спілкування, вихованці та керівники гуртків проводили майстер – класи як у закладі так і на базі шкіл- партнерів. До занять в творчих майстернях долучалися не тільки учні, а й батьки. Аналіз залучення дітей до організаційно-масових заходів під час канікул показав збільшення цих показників (2013/2014 – 58 заходів, 903 дитини, 2014/2015 – 62 заходи , 1703 дитини)

З 2014 року колектив реалізує заходи по змістовному дозвіллю дітей в літній період. Для забезпечення цікавого відпочинку дітей, які перебувають в пришкільних таборах організовані мобільні творчі майстерні, ігрові та розважальні програми.

За два роки існування закладу, його вихованці гідно представляли свої творчі роботи на міських та обласних конкурсах і виставках, що дає можливість удосконалювати свою майстерність. Спостерігаємо збільшення кількості переможців на 35% (2013/2014 – 11 переможців, 12 призерів, 1 лауреат, 2014/2015 н.р. – 17 переможців, 8 призерів, 1 лауреат)

Дозвольте зупинитися та зробити конкретний аналіз по кожному гуртку. Гурток образотворчого мистецтва, керівник Бєлогорцева Юлія Миколаївна. Результатом її роботи стало 100% збереження контингенту дітей і значний ріст рівня майстерності вихованців.

Літературно – мистецьке свято «Собори наших душ»

Місто 2013/2014 – 2 переможця

2014/2015 – 2 переможця

Область 2014/2015 – ІІІ місце Філатова Анна, грамота за активну участь Розумна Анастасія, грамота керівнику гуртка

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край »

2013/2014 – ІІІ місце Філатова Анна

2014/2015 – ІІІ місце Розумна Анастасія

Інші конкурси Фото

· Чорнобильська палітра

· Безсмертний полк

· І на оновленій землі

· Славимо творчістю великого Кобзаря

· Місто майстрів

· Ми проти насильства і жорстокості

· Знай,люби,бережи

· Знай і люби свій край

Гурток петриківського розпису, керівник Войтенко Анастасія Олексіївна. За два роки підготувала маленьких майстринь петриківського розпису, які з любов'ю представляли свої роботи на різних  конкурсах

· Собори наших душ – 2013/2014 і 2014/2015  – по 2 переможці

· Місто майстрів – 2 дипломанти ІІ ступеня

· На кращого майстра народних ремесел І місце у міському етапі Титаренко Ірина

· Святий Наум наведе на ум – 3 посвідчення підмайстра

· акція «Диво великоднє»

Гурток художньої фотографії, керівник Ковальова Яна Валентинівна. Її вихованці щорічно є учасниками і призерами обласного фотоконкурсу «Щаслива мить» та інших конкурсів фотомайстерності

· Ми проти насильства і жорстокості

· Мій рідний край – моя земля

· Моя Україна

· Діти єднають Україну

Гурток паперової пластики, керівник Федоришин Т.В. і моделювання іграшок – сувенірів, керівник Бондарук Антоніна Трохимівна тільки за рік свого існування представили роботи вихованців на конкурсах і отримали перші результати

· Замість ялинки зимовий букет

· Мій рідний край – моя Земля

· Знай,люби,бережи

· Акція «Годівничка»

Вихованка гуртка естрадної пісні Красильникова Катерина в перший рік навчання стала призером міського фестивалю «Зоряне коло» та призером міжнародного фестивалю «Пісня на «Біс»»

А вихованці театрального, хореографічного та вокально-хореографічного гуртків були активними і незамінними учасниками наших внутрішніх свят, концертів та вистав. Всі ці гуртки першого року навчання.

· театральний гурток, керівник Нікульшина Т.В.,

· хореографічний гурток , керівник Мусієнко Л.В.

· вокально-хореографічний гурток , керівник Смаль В.Г.

Також одним з пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу є збереження і зміцнення здоров’я дітей. Головною метою роботи закладу щодо попередження дитячого травматизму та запобігання нещасним випадкам є створення навичок здорового способу життя; виховання власної обережності учнів.

У закладі постійно проводяться різні форми роз’яснювальної і виховної роботи з профілактики травматизму серед дітей. Здійснюється постійний контроль за проведенням інструктажів із безпеки життєдіяльності на заняттях гуртків, у комп'ютерному кабінеті, під час проведення масових заходів. За два роки випадків травматизму у закладі не зафіксовано.

Форми роботи з профілактики травматизму

· розгляд питань на батьківських зборах.

· бесіди з питань безпеки життєдіяльності,

· вступний, первинні та цільові інструктажі

· постійно діючи куточки з безпеки життєдіяльності та охорони праці в кожній класній кімнаті з матеріалами щодо запобігання травмування та загибелі дітей у різних ситуаціях.

Шановні колеги!

Презентуючи діяльність закладу неможливо не зупинитися на питанні співпраці з батьками та громадськими організаціями. Результатом спільних заходів із управлінням - службою в справах дітей, кримінальною міліцією, сектором з питань сім'ї, молоді та спорту Амур-Нижньодніпровського району стало залучення до змістовного дозвілля дітей  соціально вразливих категорій.

Важливим завданням педагогічного колективу Центру є широке залучення батьків до співпраці з колективом, до активної участі у житті позашкільного закладу та гуртків. Ми активно співпрацюємо з батьками. Рішенням загальної конференції у 2013 році створена Рада закладу та батьківська рада. Адміністрація закладу використовує різноманітні форми співробітництва з батьками та батьківськими комітетами.

Щорічно у червні та вересні поточного навчального року на загальній конференції директор звітує перед педагогічною та батьківською громадськістю про підсумки роботи закладу за звітний період, наголошуючи на питаннях, пов’язаних з якісним рівнем організації навчально-виховного процесу, масових заходів, належними умовами для розвитку й виховання дітей, результативності творчих здобутків вихованців, особистим внеском у розвиток закладу в межах освітнього простору.

Форми співробітництва з батьками

· батьківські збори у гуртках;

· батьківський всеобуч;

· засідання батьківської ради;

· загальна конференція закладу;

· прийом адміністрацією батьків;

Шановні члени комісії,

шановні колеги,

представники батьківської громади!

Підводячи підсумки діяльності за значно малий відрізок часу слід зазначити, що Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді новий позашкільний заклад, у якому приділяється велика увага створенню позитивного іміджу. Заклад працює на задоволення потреб суспільства у збереженні і розвитку національної культури, традицій, суспільних цінностей через виховання молодого покоління.

Не всі аспекти нашої роботи підлягають статистиці, адже зусилля , що витрачаються на освіту окупляться може через десятиріччя. Але у нас є потенціал, творчий, неповторний, самобутній, який націлено на розкриття обдарованості у кожній дитині. Наше завдання допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, створити умови, у яких вона розкриватиме свої здібності, творитиме своє життя, зростатиме також духовно, творчо, інтелектуально.

«Творення людини – найвище напруження всіх наших сил. Це і життєва мудрість, і майстерність, і мистецтво. Діти – не тільки і не стільки джерело радості. Діти – це щастя, створене нашою працею».

В.Сухомлинський

Дякую за увагу!

Директор закладу                                                                            Н.М.Лавнюженкова