Положення про раду старост

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради

протокол від 25.12.2014 №3

Директор закладу

_____ Н.М.Лавнюженкова

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ СТАРОСТ

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада старост – збори старост гуртків закладу - є органом дитячого самоврядування Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради (далі – заклад). Староста обирається загальними зборами  колективу гуртка; його кандидатура узгоджується з керівником гуртка. У своїй діяльності староста прагне до збереження та розвитку найкращих традицій колективу та закладу. Функція старости у творчому колективі: організація самоврядування в колективі та розподіл обов’язків в активі колективу; своєчасне інформування дітей в колективі про події, що безпосередньо стосуються гуртка; організація чергування в гуртку; організація активного і змістовного життя свого колективу.

1.2. Діяльність Ради старост відбувається відповідно Законів України «Про освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Конвенції ООН «Про права дитини» та Декларації ООН «Про права людини».

1.3. Припинення діяльності Ради старост здійснюється шляхом реорганізації за рішенням загальних зборів вихованців закладу.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1. Головною метою Ради старост є формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді.

2.2. Завдання Рада старост:

-  формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху;

-  залучення вихованців до участі у вирішенні трудових, соціальних, моральних потреб громади;

-  розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості;

-  об’єднання дітей для добрих та корисних справ.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА БУДОВА РАДИ СТАРОСТ

3.1. Рада старост об’єднує вихованців – старост груп (один від гуртка) незалежно від національного, соціального походження, ставлення до релігії.

3.2. Велика Рада старост включає в себе старост всіх груп гуртків та студій; періодичність проведення засідань зовнішнього кола – двічі на рік; під час засідань затверджується положення, плани роботи, вносяться до них зміни й доповнення, вирішуються питання пов’язані з діяльністю Ради старост. Велика Рада старост – є головним керівним органом дитячого самоврядування закладу.

Мала Рада старост, або Актив Ради (далі Актив Ради) обирається строком на один рік шляхом відкритого голосування і включає в себе по одному представнику від творчого колективу закладу. Актив Ради – виконавчий орган дитячого самоврядування закладу.

3.5. Актив Ради організовує творчі звіти, презентації, фестивалі та інші колективні творчі справи

3.6. Актив Ради збирається за потребою, але не менше ніж чотири рази на рік. Рішення приймається більшістю голосів.

3.7. Головою Ради старост та координатором її діяльності є педагог закладу згідно своїх посадових інструкцій, який:

-  організовує виконання рішень загальних зборів, координує діяльність членів старостату закладу;

-  забезпечує дієве функціонування взаємодії між педагогами, батьками та дітьми;

-  представляє Раду старост у взаємовідносинах з громадськими, молодіжними організаціями району і міста, а також з державними організаціями ;

-  надає методичну, організаційну, консультативну допомогу та підтримку в реалізації дитячих ідей та проектів.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ ГУРТКА  (ГРУПИ):

4.1. Як помічник керівника гуртка староста виконує його доручення та інформує членів колективу про розпорядження керівника щодо участі в заходах різного рівня. Доручення староста може виконувати самостійно або передоручати їх відповідальному й більш компетентному (в даному випадку) члену творчого колективу (групи);

4.2. Керівник гуртка надає старості допомогу порадами та підтримує його своїм авторитетом.

4.3. За виконання своїх обов’язків староста творчого колективу (групи) звітує перед членами творчого колективу (групи) 1 раз на семестр, перед Радою старост закладу – за потреби.

 

V. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ ГУРТКА  (ГРУПИ)

5.1. Староста гуртка (групи) має право:

-  збирати та проводити загальні збори творчого колективу (групи);

-  збирати актив гуртка (групи) для обговорення проблем та конкретних питань життя та діяльності гуртка (групи) і участі його в заходах різного рівня;

- організовувати колектив гуртка (групи) для участі в заходах, що проводяться на базі закладу;

- в разі необхідності брати на себе відповідальність і здійснювати оперативне керівництво заходами, що проводяться творчому колективі (групі), а також координувати дії членів творчого колективу (групи) під час проведення заходів;

-  брати участь в усіх творчих справах закладу та гідно представляти свій заклад у заходах різного рівня;

- одержувати кваліфіковану методичну, організаційну, консультативну допомогу та підтримку в реалізації своїх ідей та проектів;

- визначати об’єм робіт для чергових та контролювати їх роботу;

-  представляти інтереси колективу гуртка (групи) в Раді старост закладу;

-  брати участь в підведенні підсумків заходів, що проводились в закладі або творчому колективі;

5.2. Староста гуртка (групи) зобов’язаний :

-  знати розклад занять гуртка (групи), зміни у розкладу та повідомляти про них членів гуртка (групи);

- знати, хто з членів гуртка (групи) присутній (або відсутній) на тому чи іншому занятті та з якої причини;

-  повідомляти черговому адміністратору, якщо заняття не почалися впродовж 10 хвилин за розкладом;

-  організовувати чергування, призначати чергових, координувати та контролювати їх дії;

-  враховувати інтереси членів гуртка (групи) при прийнятті рішень, радитися з ними;

-  інформувати членів гуртка (групи) про рішення органів дитячого самоврядування закладу стосовно творчого колективу (групи);