Положення про раду закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням загальної конференції закладу

протокол №1 від 30.11.2013

 

Положення про Раду

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це положення розроблене відповідно до пункту 64 Положення про загально­освітній навчальний заклад, затвердженого постановою Ка­бінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 "Про затвердження положення про загальноосвітній нав­чальний заклад”.

 

1.2. Рада Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області (далі - рада) — це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

 

1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Статутом Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області, цим положенням.

 

2. Мета, завдання і принципи діяльності ради Славутицької загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області

 

2.1. Мета діяльності ради є:

 

сприяння демократизації і гуманізації навчально-вихов­ного процесу; об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

 

формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

 

підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'я­заних з організацією навчально-виховного процесу;

 

2.2. Основні завдання ради:

 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приват­ними інститутами;

визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-пе­дагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

формування виховного середовища;

створення належного педагогічного клімату в навчально­му закладі;

сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихо­ванців) та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення на­вчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-ек­спериментальної роботи педагогів;

сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (ви­хованців);

ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загаль­ної середньої освіти;

стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримці обдаро­ваних дітей;

зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів (ви­хованців) та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

2.3. Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

 

законності, гласності;

 

колегіальності ухвалення рішень;

 

добровільності і рівноправності членства.

 

3. Структура ради та організація її діяльності

 

3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II—III ступенів навчання, батьків і громадськості.

 

Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області

 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними збо­рами (конференцією).

 

3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше, ніж на третину.

 

3.3. Рада працює за планом, що затверджується загаль­ними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю.

 

3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який оби­рається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути /директор та його заступ­ники.

 

3.5. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, а також членами ради.

 

3.6. Для вирішення поточних питань рада може ство­рювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

 

3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'я­заної з організацією навчально-виховного процесу, прове­денням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

 

3.9. Рішення ради, що не суперечать чинному законо­давству та Статуту загальноосвітнього навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

 

3.10. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету нав­чального закладу.

 

3.11. Рада Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області:

організовує виконання рішень загальних зборів (кон­ференції);

вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

затверджує режим роботи навчального закладу;

сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

приймає рішення спільно з педагогічною радою про пред­ставлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагород­ження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнен­ня у вивченні окремих предметів";

разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчаль­них планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихо­ванців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує робочий навчальний план на кожний навчаль­ний рік;

заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних кате­горій вчителям;

виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);

виступає ініціатором проведення добродійних акцій (яр­марків, конкурсів тощо);

вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та куль­турно-масових заходів з учнями (вихованцями);

розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'яз­кового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);

розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

сприяє педагогічній освіті батьків;

сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);

організовує громадський контроль за харчуванням і ме­дичним обслуговуванням учнів (вихованців);

розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.