Положення про навчання і перевірку знань з ОП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор закладу           Н.М.Лавнюженкова

Наказ №      від 02.09.20213р.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення навчання і перевірки знань

з питань охорони праці в Комунальному позашкільному навчальному закладі «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»

Дніпропетровської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Це  Положення  встановлює  порядок навчання та перевірки знань з питань  охорони  праці  працівників  закладу ,а також  навчання  з  питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності вихованців.

 

1.2. Положення розроблене з  урахуванням  Типового  положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,  затвердженого наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від 26.01.2005  N  15  (  z0231-05  ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  15.02.2005  за  N  231/10511  (далі   -   Типове

положення).

 

1.3. Це    Положення   спрямоване   на   реалізацію   системи безперервного навчання з питань охорони  праці  вихованців, працівників  з метою забезпечення належних, безпечних і здорових умов навчання та праці,  запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 

1.4. Вимоги  цього  Положення  є  обов'язковими для виконання учасниками  навчально-виховного   процесу,   іншими   працівниками закладу.

 

1.5. В  закладі один  раз  на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та  перевірки  знань працівників з питань охорони праці, які затверджуються наказом.

 

1.6. Відповідальність   за  забезпечення  навчання  з  питань охорони    праці    та    безпеки    життєдіяльності     учасників навчально-виховного  процесу  з  наступною перевіркою знань несе керівник закладу.

 

1.7. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють органи  управління освітою за підпорядкуванням,  органи державного нагляду за охороною праці, представники галузевої профспілки.

 

2. Навчання з питань охорони праці вихованців у закладі

 

2.1. У закладі під час трудового і  професійного  навчання  здійснюється  навчання з питань охорони праці у вигляді  інструктажів  з  охорони  праці.  Крім  цього,  у закладі,   проводиться навчання з питань охорони життя,  здоров'я,  пожежної, радіаційної   безпеки, безпеки   дорожнього  руху,  попередження побутового травматизму (далі - безпека  життєдіяльності).  Обсяги, зміст   навчання   та  форми  перевірки  знань  з  питань  безпеки життєдіяльності   учнів   визначаються   навчальними   планами   і програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

 

2.2. Навчання вихованців з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться як традиційними методами, так   і   з   використанням  сучасних  форм  організації навчання - модульного,  дистанційного, екстернатного тощо, а також з  використанням  технічних  засобів  навчання  - аудіовізуальних, комп'ютерних.

 

2.3. Під   час   трудового   і   професійного   навчання   на підприємствах,  в  установах,  організаціях  на учнів поширюється законодавство про охорону праці в такому ж порядку, що до їх працівників.

 

3. Організація навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці

в установах та закладах освіти

 

3.1.  Відповідно  до  Типового положення ( z0231-05 ) під час прийняття  на  роботу  і  в  процесі  роботи працівники закладу  проходять інструктаж, навчання та перевірку знань з   питань   охорони   праці,  надання  першої  медичної  допомоги потерпілим  від нещасних випадків, а також правил поведінки в разі виникнення аварій.

 

3.2. В  закладі навчання працівників з питань охорони  праці  проводиться  у  вигляді  складової  частини безпеки  життєдіяльності,  при  цьому  кількість  годин і тематика навчання з  питань  охорони  праці  повинна  відповідати  Типовому положенню  ( z0231-05 ). Навчанню і перевірці знань підлягають усі без  винятку  працівники  установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо).

 

3.3. Керівники,   спеціалісти,   особи,   на  яких  покладено відповідальність щодо організації роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності, інші працівники , які є членами відповідної постійно діючої комісії з  перевірки  знань  ,  один раз на три роки проходять у встановленому порядку навчання і перевірку знань з питань  безпеки життєдіяльності.

 

3.4. Перевірка знань працівників закладу з питань  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  проводиться  за нормативно-правовими актами з охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки тощо,  додержання яких  входить  до  їхніх  функціональних обов'язків.

 

3.5. Особи,  які  суміщають  професії,  проходять інструктаж, навчання  і  перевірку  знань  з  питань  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності з основних професій і з професій за сумісництвом.

 

3.6.    Працівники   закладу проходять навчання і перевірку  знань  з  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності  безпосередньо в закладі,  їх структурних підрозділах  за  місцем  роботи   обсягом   не   менше 20 годин.

 

3.7. Перевірку    знань    з    охорони    праці,    безпеки життєдіяльності працівників закладу проводять комісії, створені за відповідними наказами:

Держпромгірнагляду - для працівників за п. 3.6;

 

3.8. Перевірка знань працівників  з  питань  охорони  праці, безпеки   життєдіяльності   в   закладі здійснюється комісією,  склад якої затверджується наказом. Головою комісії  призначається  керівник або його заступник,  до службових обов'язків якого  входить  організація  роботи  з  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності.  У  разі  потреби  створення  комісій  в окремих структурних підрозділах їх очолюють керівники  відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісії представник профспілки  з  питань  охорони   праці,   уповноважена   найманими працівниками  особа  з  питань  охорони  праці,викладачі охорони праці, безпеки життєдіяльності, які проводили навчання.

Комісія вважається правочинною,  якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

 

3.9. Усі члени комісії повинні пройти навчання та  перевірку знань  з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності у порядку, установленому Типовим положенням ( z0231-05 ) та цим Положенням.

 

3.10. Перелік питань для перевірки  знань  з  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності працівників складається членами комісії з урахуванням місцевих умов та затверджується керівником закладу

 

3.11. Формою перевірки знань з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності  працівників  є  тестування,  залік   або   іспит. Тестування  проводиться  комісією  за  допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,  модульні тести тощо),  залік або  іспит  -  за екзаменаційними   білетами   у   вигляді   усного  або  письмового опитування, а також творчої роботи.

 

3.12. Результат перевірки знань  з  питань  охорони,  безпеки життєдіяльності працівників оформлюється відповідно до додатка 1.

 

3.13. Особам,  які  під  час перевірки знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності виявили задовільні  результати,  видається посвідчення  про  перевірку знань з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності (додаток 2).  При цьому в протоколі та посвідченні в  стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,  питань безпеки життєдіяльності,  виконання конкретних видів робіт,  в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.  Видача посвідчень про  перевірку  знань  працівникам,  які проходили  навчання  в школі,  є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

 

3.14. При незадовільних результатах перевірки знань з  питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності працівники протягом одного місяця повинні пройти повторну перевірку знань.

 

3.15. Не допускаються до роботи працівники,  які  не  пройшли навчання  і  перевірку  знань  з  питань  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності.

 

3.16. Організаційне забезпечення роботи комісії  з  перевірки знань  (організація  проведення  перевірки  знань з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності,  оформлення,  облік і  зберігання протоколів  перевірки  знань,  оформлення  і  облік посвідчень про перевірку знань тощо) покладається на установу,де  проводилось  це  навчання.  Термін  зберігання  протоколів перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності не менше 5 років.

 

3.17. Відповідальність    за    організацію    і   здійснення інструктажів,  навчання та перевірки знань  працівників  з  питань охорони  праці  покладається  на  керівника закладу.

 

3.18. Позачергове навчання і перевірка  знань  працівників  з питань  охорони  праці,  безпеки  життєдіяльності  проводяться при переведенні  їх  на іншу роботу або призначенні на іншу посаду, що потребує   додаткових   знань  з  питань  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності.

 

4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці

 

4.1.  Відповідно  до Типового положення працівники установ та закладів   освіти,   зазначені   в  Переліку  робіт  з  підвищеною небезпекою     (     z0232-05     ),    затвердженому     наказом Держнаглядохоронпраці  України  від  26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованому  в  Міністерстві  юстиції  України  15.02.2005  за N  232/10512,  та  Переліку  робіт,  де  є  потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України  від  23.09.94  N  263/121  (  z0018-95 ), зареєстрованому Міністерством  юстиції  України 25.01.95 за N 18/554 (із змінами), проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 

4.2. Порядок   проведення   спеціального  навчання  з  питань охорони праці визначається Типовим положенням ( z0231-05 ).

 

4.3. Установа та заклад освіти,  які  мають  намір  проводити навчання   з  питань  охорони  праці  працівників  або  професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які  залучаються  до  виконання  робіт  з  підвищеною  небезпекою, повинні одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу в порядку,  визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003  N  1631  (  1631-2003-п  )  "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (із змінами).

 

4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після  проведення спеціального  навчання  проводиться  комісією  установи та закладу освіти.

У разі  неможливості  створити  комісію  з  перевірки знань з питань охорони праці в установі та закладі освіти перевірка  знань проводиться  комісією  спорідненої  установи  та закладу освіти за домовленістю.

Посадові особи,  у  тому числі фахівці з питань охорони праці установ та закладів освіти, де стався нещасний випадок (професійне отруєння) груповий або із смертельним наслідком,  повинні протягом місяця пройти позачергове навчання  і  перевірку  знань  з  питань охорони  праці  в  порядку,  установленому  цим  Положенням,  якщо комісією з розслідування встановлено  факт  порушення  ними  вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

 

4.5. Стажування,  дублювання  і  допуск до роботи працівників установ  та  закладів  освіти,  які  виконують  роботи  підвищеної небезпеки, проводиться    відповідно    до    Типового   положення ( z0231-05 ).

 

5. Організація проведення інструктажів        з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

5.1. Працівники закладу під час  прийняття на  роботу  та  періодично  повинні проходити інструктажі з питань охорони праці,  навчання щодо  надання  першої  медичної  допомоги потерпілим  від  нещасних  випадків,  правил  поведінки та дій при

виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

 

5.2. Порядок  проведення  інструктажів  з  охорони  праці   з працівниками  закладу визначається Типовим положенням ( z0231-05 ):

5.2.1. Вступний  інструктаж  з  охорони  праці  проводиться з

працівниками:які приймаються  на  постійну  або тимчасову роботу незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;які прибули   до   установи   чи   закладу  освіти  і  беруть

безпосередню участь у навчально-виховному та  виробничому  процесі або виконують інші роботи для закладу.

Вступний інструктаж проводиться особою  відповідно  до  наказу  (розпорядження) керівника, на яку покладається цей обов'язок і яка в установленому цим Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж  проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні,  що спеціально для цього  обладнано,  за  програмою. Програма  затверджуються керівником закладу.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного   інструктажу   з   питань   охорони    праці (додаток 3),   який   працівником,  що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

5.2.2. Первинний  інструктаж  з  охорони праці проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:новоприйнятим (постійно чи тимчасово) до закладу; який переводиться з одного структурного  підрозділу закладу; який виконуватиме нову для нього роботу;  відрядженим працівником  іншої  установи  чи  закладу освіти, який  бере   безпосередню   участь   у   навчально-виховному   або виробничому процесі.

Первинний інструктаж   на    робочому    місці    проводиться індивідуально  або з групою осіб одного фаху за чинними в закладі інструкціями  з  охорони  праці  відповідно  до виконуваних робіт.

5.2.3. Повторний  інструктаж  з  охорони праці проводиться на робочому місці  індивідуально  з  окремим  працівником,  з  групою працівників,  які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж  проводиться  на  роботах  з  підвищеною небезпекою -  1  раз  на  3  місяці,  для  решти  робіт - 1 раз на 6 місяців.

5.2.4. Позаплановий  інструктаж проводиться на робочому місці :

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці,  а також при внесенні змін та доповнень  до них;

при зміні технологічного  процесу,  заміні  або  модернізації устаткування,   приладів   та   інструментів,  вихідної  сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві  в  роботі виконавця більше ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою,  а  для  решти  робіт  - понад 60 днів.

Позаплановий інструктаж  може  проводитись  індивідуально   з окремим працівником або з групою працівників одного фаху.  Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються  в  кожному  окремому випадку залежно від причин і обставин,  що спричинили потребу його проведення.

5.2.5. Цільовий інструктаж з охорони праці проводиться:у разі ліквідації аварії або стихійного лиха;при  проведенні  робіт,  на  які  відповідно до законодавства оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.

Цільовий інструктаж   проводиться   індивідуально  з  окремим працівником або з групою  працівників.  Обсяг  і  зміст  цільового інструктажу    визначаються    залежно    від   виду   робіт,   що виконуватимуться.

 

5.3. Проведення інструктажів з охорони праці  з  вихованцями під час проведення трудового і професійного навчання  здійснюється відповідно до цього Положення.

5.3.1. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться: до початку  трудового або професійного навчання в навчальному закладі або на виробництві;у разі екскурсії на підприємство.

5.3.2. Первинний інструктаж проводиться: перед початком   навчання   в   кожному  кабінеті,  майстерні навчального закладу;  перед виконанням кожного навчального завдання,  пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

5.3.3. Позаплановий    інструктаж   з   вихованцями проводиться  при  порушеннях  ними   вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

 

5.4. Інструктажі  з  охорони  праці  з  вихованцями, що  проводяться  під  час  трудового  і професійного навчання в навчальних закладах,  проводять  керівники робіт та  інші  особи,  на  яких покладено наказом керівника  проведення  інструктажів.  Такі  самі інструктажі  на виробництві проводять особи,  на яких покладено ці обов'язки наказом керівника підприємства,  організації,  де  вихованці проходять  трудове  та  професійне навчання.

Реєстрація таких інструктажів проводиться:

вступний - у журналі обліку навчальних (навчально-виробничих) занять на окремій сторінці за формою, що надається у додатку 3;

первинний на робочому місці в кожному кабінеті,  лабораторії, майстерні,  де проводиться  трудове або професійне навчання,  - у спеціальному журналі (додаток 4);

первинний перед виконанням навчального завдання,  пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо - у  журналі  обліку  навчальних  (навчально-виробничих)  занять  на сторінці про запис теми уроку, навчального заняття тощо.

 

5.5. Первинний,   повторний,    позаплановий    і    цільовий інструктажі з охорони праці з працівниками та вихованцями,  які  проходять  виробниче   навчання   та виробничу  практику  на підприємствах,  в організаціях,  проводить безпосередній керівник робіт (начальник  структурного  підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

 

5.6. Первинний,    повторний,    позаплановий    і   цільовий інструктажі  з  охорони  праці  завершуються  перевіркою  знань  у вигляді  усного  опитування або за допомогою технічних засобів,  а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці,  особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних  результатах  перевірки  знань,   умінь   і навичок   щодо   безпечного   виконання  робіт  після  первинного, повторного  чи  позапланового  інструктажів   протягом   10   днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

 

5.7. Про проведення первинного,  повторного, позапланового та цільового   інструктажів   працівників,   вихованців    на виробництві   та   їх   допуск  до  роботи  особа,  яка  проводила інструктаж,  уносить запис до журналу  реєстрації  інструктажів  з питань  охорони  праці  на  робочому  місці (додаток 4).  Сторінки журналу  реєстрації  інструктажів  повинні   бути   пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі   виконання   робіт,    що    потребують    оформлення наряду-допуску,  цільовий  інструктаж  здійснюється  відповідно до Типового положення ( z0231-05 ).

 

5.8. Перелік професій та  посад  працівників,  які  проходять повторний   інструктаж,   затверджується  керівником  установи  чи закладу освіти.

 

5.9.  Тематика  та  порядок  проведення інструктажів з питань охорони  праці  для  учнів під час трудового  і  професійного  навчання  в  навчальних закладах та на виробництві   визначаються  Типовим  положенням  (  z0231-05  )  з урахуванням специфіки навчання в цих закладах.

 

5.10. Крім проведення інструктажів з охорони  праці  під  час трудового   і   професійного   навчання     учнями, працівниками   навчальних закладів  у  процесі  навчання  проводяться  інструктажі з безпеки життєдіяльності,  які  містять  питання  безпеки  праці,   охорони здоров'я,  пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму,  дії у  випадку  надзвичайних ситуацій тощо.

 

5.11. Порядок проведення,  тематика та організація проведення інструктажів  з   безпеки   життєдіяльності   вихованців,    працівників     визначаються розділом 8  Положення  про  організацію  роботи  з  охорони  праці учасників  навчально-виховного  процесу  в  установах  і  закладах освіти,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563 ( z0969-01 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160.

 

5.12. Перед початком навчальних занять один  раз  на  рік,  а також  при  зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу вихованця проводиться вступний інструктаж  з  безпеки життєдіяльності .За умови чисельності учасників навчально-виховного процесу в закладах понад   200   вищезазначеними   службами  проводиться  навчання  з вихователями,  класоводами,  керівниками гуртків ,які в свою чергу інструктують вихованців перед початком навчального року.

Запис про вступний інструктаж робиться  на  окремій  сторінці журналу обліку навчальних занять (додаток 5).

 

5.13. Первинний    інструктаж   з   безпеки   життєдіяльності проводиться на початку навчального року перед  початком  занять  у кожному кабінеті,  лабораторії,  майстерні,  спортзалі тощо, перед початком  зимових  канікул,  наприкінці  навчального  року   перед початком літніх канікул, а також за межами закладу, де навчально-виховний процес пов'язаний з  використанням  небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів.

Первинний інструктаж проводять викладачі, керівники  гуртків   тощо.   Цей   інструктаж проводиться   з   вихованцями,а також з батьками,  які беруть участь у позанавчальних заходах.

Запис про  проведення  первинного  інструктажу   робиться   в окремому     журналі    реєстрації    інструктажів    з    безпеки життєдіяльності,   який   зберігається   в    кожному    кабінеті, лабораторії,  майстерні, спортзалі та іншому робочому місці.

Рекомендована форма журналу наведена в додатку 6.

Вихованці, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 9-го класу.

Первинний інструктаж    з   безпеки   життєдіяльності   також проводиться  перед  виконанням  кожного  завдання,  пов'язаного  з використанням   різних   матеріалів,  інструментів,  приладів,  на початку уроку, заняття, лабораторної, практичної роботи тощо.

Первинний інструктаж, який проводиться перед початком кожного практичного  заняття  (практичної,  лабораторної   роботи   тощо), реєструється  в  журналі  обліку  навчальних  занять на сторінці предмета в розділі про  запис  змісту  уроку, заняття.  Вихованці , які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

 

5.14. Позаплановий   інструктаж   з   вихованцями проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт,  виробничої практики,  професійної підготовки тощо),  у разі нещасних випадків за межами навчального закладу.

Реєстрація позапланового  інструктажу  проводиться  в журналі реєстрації інструктажів (додаток 5).

 

5.15. Цільовий інструктаж проводиться з вихованцями закладу в разі організації позанавчальних заходів  (олімпіади,  турніри  з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських,  позанавчальних робіт  (прибирання територій,      приміщень,      науково-дослідна     робота     на навчально-дослідній ділянці тощо). Реєстрація проведення цільового інструктажу   здійснюється   у   журналі  реєстрації  інструктажів (додаток 5).