Нормативні документи закладу

Статут

 

 

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального позашкільного навчального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради, який було створено відповідно до рішення виконкому Дніпропетровської міської ради від 19.06.2013 № 238 шляхом перепрофілювання Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 90 ім. Г.Д. Епіка» Дніпропетровської міської ради у Комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради.

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ -   позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час.

1.2. Місцезнаходження КОМУНАЛЬНОГО  ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: Україна, 49075  м. Дніпро,  вул. Передова, 253, т.748-95-99.

1.3.  КОМУНАЛЬНИЙ  ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ХУДОЖНЬО – ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  (скорочена назва – КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР) є юридичною особою, має рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, бланки встановленого зразка з власними реквізитами, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.4. Власником КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

 

1.5. Головною метою КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти.

1.6. Головними завданнями КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР є:

- виховання громадянина України;

- вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

- виховання у вихованців, учнів, слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів;

- виховання у вихованців, учнів, слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку ;

- створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів, слухачів;

- формування у вихованців, учнів, слухачів свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

- задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів, слухачів, потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів, слухачів;

- організація дозвілля вихованців, учнів, слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

- виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

- здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

1.7. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 433, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №769, Положенням про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, естетичного виховання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2009р. №1010, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.8. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї  компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань, визначених Законом України «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад;

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації;

- безпечні умови позашкільної діяльності;

- дотримання договірних забовязань;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Мова навчання і виховання у КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР регулюється Конституцією України та ст. 20 Закону України «Про засади державної мовної політики»

1.11. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- визначати форми, методи і засоби організації процесу  за погодженням із власником;

- визначати направлення у роботі, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням типових державних програм;

- визначати контингент вихованців, учнів і слухачів;

- проводити науково-дослідну, експериментальну та пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- надавати платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу;

- організовувати підготовку, перепідготовку та стажування педагогічних кадрів;

- створювати структурні підрозділи, формувати штатний розпис;

- запрошувати на роботу спеціалістів, в тому числі і закордонних, на договірних, контрактних умовах;

- бути користувачем рухомого і  нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній   власності територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради і передано у оперативне користування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі договорів чи господарським способом;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству і Статуту закладу.

1.12. Діяльність КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  здійснюється в гуртках, клубах, секціях, студіях, творчих обєднаннях ( надалі – в гуртках ). Вихованець, учень і слухач має право займатися в гуртках різного профілю, переходить з гуртка в гурток згідно зі своїми інтересами.

1.13. У КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР організовує роботу з вихованцями, учнями і слухачами за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти.

1.14. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР може мати філії, що знаходяться поза межами розташування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР і виконують таку ж освітню діяльність, як КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР в цілому.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

2.1. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР планує свою роботу самостійно, відповідно до річного плану, який погоджує  засновник (власник). У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР. План роботи затверджується педагогічною радою КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

2.2.Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР є робочий навчальний план, сформований на основі типових навчальних планів і погоджений із засновником (власником).

2.3. Організація діяльності гуртків здійснюється за навчальними програмами, схваленими або рекомендованими Міністерством освіти і науки України (надалі МОН України), місцевими органами виконавчої влади.

2.4. Навчальні програми можуть бути експериментальними, однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у групах або об’єднаннях. Навчання проводиться від одного місця до кількох років.

2.5. Індивідуальне навчання у КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР проводиться відповідно до порядку затвердженого МОН України (не менше двох годин напрям).

2.6.  Середня наповнюваність гуртків становить 10-15 вихованців, учнів, слухачів. Наповнюваність окремих гуртків встановлюється директором КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів, слухачів і становить не більше, як 25 вихованців, учнів, слухачів. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів, слухачів.

2.7.  Прийом до КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР здійснюється протягом навчального року ( в міру закінчення комплектування гуртків) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, згідно з розробленими умовами.

Для зарахування учнів до хореографічних, циркових об’єднань потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках.

До КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР зараховуються вихованці, учні, слухачі, як правило, віком від 5 до 18 років.

2.8.  Навчально-виховний процес у КПНЗ «Центр художньо-естетичної                       творчості учнівської молоді» ДМР здійснюється диференційовано

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоровя) з використанням різних організаційних форм роботи : заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, репетиція, конкурс, похід, екскурсія, експедиція, навчально-тренувальні заняття, практична робота, а також інші роботи.

2.8.Навчальний рік у КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР починається 1 вересня. Комплектування груп здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України. Навчальний рік поділяється на два семестри.

У канікулярні, вихідні та святкові дні КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР працює за окремим планом, затвердженим директором.

2.9. Тривалість одного заняття в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР визначається навчальним планом та програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів, слухачів :

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;

віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка і визначаються режимом щоденної роботи КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

2.10. Гуртки КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР класифікуються за трьома рівнями :

- початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів, слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів, слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів, слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, їх чисельний склад, обирається програма.

2.11. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів, слухачів, підтримки їх професійних навичок КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР організує виконання замовлень підприємств, установ та організацій  на виконання робіт (виготовлення продукції).

2.12. Випускникам, які у встановленому порядку склали кваліфікаційні іспити КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР видає документи про позашкільну освіту, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.13. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР може організувати роботу своїх гуртків у приміщеннях загальноосвітніх шкіл (за згодою), підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, спортивних шкіл, будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами.

2.14. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків.

У КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР можуть функціонувати методичні об’єднання, відділи, відділення за напрямками діяльності гуртків, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР може надавати інформаційно-методичну  допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим та громадським організаціям.

2.15. КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР з метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів, слухачів, проводить організаційно-масову роботу в формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, експедиції, навчально-тренувального збору та в інших формах.

 

 

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГОПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР є :

- вихованці, учні і слухачі;

- директор, заступники директора;

- методисти, культорганізатори;

- педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги,
спеціалісти залучені до навчально-виховного
процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств,  установ, організацій, які беруть
участь у навчально-виховному процесі.

3.2. Права і обовязки вихованців, учнів, слухачів, педагогічних та інших

працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Вихованці, учні і слухачі КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  мають гарантоване державою право на :

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,

уподобань та інтересів;

-    добровільний вибір гуртка та виду діяльності;

-    навчання у декількох гуртках;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою;

- участь  у  різних  видах  навчальної  та  науково-практичної  роботи,

конференціях,    олімпіадах,   спортивних змаганнях, виставках,

виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- представлення в органах громадського самоврядування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і   фізичного

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують

їх права, принижують честь та гідність.

-    безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Вихованці, учні і слухачі зобовязані :

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися  вимог  Статуту  та  правил  внутрішнього розпорядку;

- дотримуватися норм законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного, громадського, особистого майна;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,    забезпечують  результативність    та    якість    своєї  роботи фізичний та психічний стан, здоровя яких дозволяє виконувати професійні обовязки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР мають право на:

-   захист професійної честі, гідності;

-  внесення керівництву КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та органам управління закладу пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд  керівництву КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та педагогічної ради пропозицій   про моральне  та  матеріальне   заохочення   вихованців,  учнів,  слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікаціі;

- участь у роботі методичних обєднань,  нарад,  зборів, інших органах

самоврядування,   в заходах,   пов’язаних   з  організацією  навчально-

виховної роботи;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з     вихованцями,  учнями, слухачами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у  виконанні покладених на них завдань;

- об єднання у професійні спілки, участь в інших обєднаннях громадян,

діяльність яких не заборонена законодавством;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до  чинного законодавства.

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обовязків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  зобов'язані :

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних профілів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних

якостей    вихованців,   учнів і  слухачів   відповідно до  їх  задатків  та

запитів, а також збереженню здоровя;

- визначити мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, учнів і  слухачів, вибирати адекватні засоби їх реалізаціі;

- здійснювати  педагогічний  контроль  за  дотриманням  вихованцями,

учнями  і  слухачами   морально-етичних   норм   поведінки,   правил

внутрішнього трудового розпорядку КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, вимог інших           документів, що регламентують організацію  навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, учня і слухача;

- захищати його від будь-яких форм фізичного,  психічного насильства, виховувати своєю діяльністю повагу до  принципів загальнолюдської   моралі;

- берегти здоров,я вихованців, учнів і слухачів,  захищати  їх   інтереси,

- пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до  народних

традицій і звичаїв, духовних і культурних надбань  народу   України;

- постійно підвищувати професійний рівень,  педагогічну  майстерність,

загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов,язану з виконанням посадових  обовязків (журнали,  плани робіт, тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до  державної

символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог Статуту, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку  закладу та   посадові обовязки;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виконувати накази і розпорядження директора органу управління, якому підпорядкований заклад.

3.9. Керівники гуртків КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

3.10. Обсяг педагогічного навантаження в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  визначається директором згідно із законодавством України і затверджується засновником.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, за іншими виробничими і особистими обставинами, а також за письмовою  згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю України.

3.11. Педагогічні  працівники  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  підлягають  атестації, як правило, один раз на пять років відповідно до порядку, встановленого МОН України.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут,  правила внутрішнього розпорядку КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, не виконують посадових      обовязків, умови колективного договору або за результатами  атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи  відповідно до чинного законодавства.

3.13. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, що їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського  самоврядування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР ;

- звертатися до органів управління закладу, директора КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та органів громадського самоврядування з питань навчання і виховання дітей;

-    приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах

громадського самоврядування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та у відповідних державних і     судових органах.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, зобовязані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною позашкільної освіти;

- постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сімї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, свобод людини.

3.15. Представники громадськості мають право :

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню як КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР в цілому, так і окремих колективів;

- брати участь у навчально-виховному процесі.

3.16. Представники громадськості зобовязані :

- дотримуватися Статуту КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, виконувати накази та розпорядження директора КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, рішення органів громадського самоврядування, захищати вихованців, учнів, слухачів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,наркотиків, тютюну, тощо.

4. УПРАВЛІННЯ    ПОЗАШКІЛЬНИМ  НАВЧАЛЬНИМ   ЗАКЛАДОМ

4.1.  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР   здійснює    свою діяльність у підпорядкуванні  департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника або органу місцевого самоврядування, якому підпорядкований заклад.

Безпосереднє керівництво КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшовши підготовку і атестацію керівних кадрів освіти в порядку, встановленому МОН України.

Директор, заступник директора КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР призначаються на посади і звільняються з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства України.

 

4.2. Педагогічні та інші працівники КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР призначаються на посади і звільняються з посади відповідно до законодавства України.

4.3. Директор КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР :

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і     розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю  знань,   умінь та навичок вихованців, учнів і слухачів;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- організовує виконання кошторису доходів і видатків КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР , укладає угоди з юридичними і фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в органах   Державного   казначейства та установах банку;

- встановлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу

працівникам КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської     молоді» ДМР відповідно до законодавства;

- представляє КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР в усіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок,

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких

форм фізичного або психічного насильства;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- затверджує посадові обов'язки працівників КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

4.4. Директор КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

4.5. Педагогічна рада КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР :

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, а також питання дотримання  санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;

- розробляє пропозиціі щодо поліпшення діяльності КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР , утворення нових гуртків;

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і

передового педагогічного досвіду;

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;

-    порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників, тощо.

 

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше, ніж два рази на рік.

 

4.7. Органом  громадського  самоврядування  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  є загальні збори (конференція)   колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

4.9. У період між загальними зборами (конференцією)  діє Рада КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, положення про діяльність якої затверджується загальними зборами (конференцією) КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

4.9.1. Метою діяльності Ради є:

- сприяння демократизації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- розширення колегіальних форм управління КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- підвищення ролі громадскості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.9.2. Основними завданнями Ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР;

- сприяння духовному, фізичному розвитку вихованців та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціативів щодо влосконалення навчання та виховання вихованців, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення вихованців;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання вихованців;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення вихованців, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами вихованців та КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.10. У КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР за рішенням загальних зборів (конференції) або Ради закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівські та батьківські комітети (ради), а також комісії, асоціації тощо, положення про які затверджуються у встановленому порядку.

 

5. МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНА  БАЗА

5.1.  Матеріально-технічна база КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, а також інші цінності, що перебувають в його користуванні, вартість яких відображена в балансі навчального закладу.

 

5.2.  Майно КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради та на правах оперативного управління і користування КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР відповідно до чинного законодавства.

5.3.  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання норм та вимог з їх охорони.

5.4.  Вилучення  основних  фондів,  оборотних   коштів  та  іншого  майна

КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР                       проводиться  лише  у   випадках,   передбачених   чинним законодавством. Збитки, завдані КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.  Для   забезпечення   навчально-виховного   процесу   база   КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР складається із навчальних кімнат, спортивного залу, приміщення для технічного та допоміжного персоналу, тощо.

5.6.  Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною

власністю  територіальної   громади  міста  і  закріплені  за  закладом,

здійснюється відповідно до порядку, встановленому чинним    законодавством.

5.7. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

5.8.   Для проведення навчально-виховної роботи КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР надаються в користування культурні, оздоровчі та інші заклади, приміщення під філії безоплатно або на пільгових умовах.

Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається відповідно до законодавства України.

5.9.  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі, за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який здійснює оперативне управління діяльністю навчального закладу, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством України.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА   ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1.   Фінансово-господарська діяльність КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  здійснюється на основі його кошторису.

6.2.   Джерелами формування кошторису КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР є кошти міського бюджету, що надходять  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування позашкільної освіти, а також за рахунок додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

6.3. Додатковими джерелами формування кошторису позашкільного навчального закладу є:

-  кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку,  затвердженого Кабінетом Міністрів України;

-   кошти гуманітарної допомоги;

-   добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ,        організацій та окремих громадян;

-  прибутки від реалізації виробів, поробок виконаних гуртківцями та педагогічними працівниками, під час організації майстер-класів;

6.4.  Кошти отримані КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності передбаченої його Статутом.

6.5.   КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.6. Доходи (прибутки) закладу як неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання закладу (неприбуткової організації), реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

6.7.   Суми бюджетних коштів КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  не зменшуються, а  залучені кошти з різноманітних джерел зараховуються до загального кошторису і складають єдиний фонд фінансових коштів.

6.8.    КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися згідно з діючим законодавством земельними ділянками, на яких він розташований;

- користуватися майном відповідно до законодавства України і Статуту;

- вирішувати окремі питання праці а саме: збереження контингенту  вихованців, учнів і слухачів, високі творчі та виробничі досягнення, надавати дозвіл на оплату праці за сумісництвом професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, визначення порядку і розмірів преміювання згідно з Положенням про преміювання за рахунок економії фонду заробітної плати і в межах фонду заробітної плати;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та Статуту КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР .

6.9.   КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшення соціально-побутових умов колективу.

6.10. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

6.11.   Звітність про діяльність КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР встановлюється відповідно до законодавства України.

7. МІЖНАРОДНЕ  СПІВРОБІТНИЦТВО ЦХЕТУМ

7.1.   КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обміни у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

7.2.   КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими закладами і установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку за погодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

8. КОНТРОЛЬ  ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ  ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

8.1.   Державний контроль за діяльністю КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР здійснюється з метою     забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної освіти.

 

8.2. Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради та орган управління, якому підпорядкований заклад.

 

8.3.  Основною формою державного контролю за  діяльністю  КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР  є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у      порядку, встановленому МОН України.

8.4.  У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР з питань, повязаних  з його  навчально-виховною діяльністю.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану

навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки, не

пов'язані з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства України.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення діяльності позашкільного навчального закладу  здійснюється шляхом  реорганізації (злиття, приєднання, поділ) або ліквідації – за рішенням власника,  а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду.

Ліквідація проводиться   ліквідаційною   комісією,  призначеною   власником, а  у випадках  ліквідації  за  рішенням  суду –  ліквідаційною    комісією,

призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять   повноваження  щодо управління КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР.

 

9.2.  Ліквідаційна комісія оцінює майно КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

 

9.3.  У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

9.4.  У випадку реорганізації права та обовязки КПНЗ «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ДМР переходять до   правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.