Звіт директора про основні підсумки та напрями діяльності закладу протягом 2015-2016 н.р.

Звіт директора
Центру художньо-естетичної творчості учнівської молоді перед громадськістю та педагогічним колективом «Про основні підсумки та напрями діяльності закладу протягом 2015-2016 н.р.»

 

Шановні присутні!

Сьогодні ми зібралися, щоб на загальній конференції закладу підбити підсумки роботи колективу та адміністрації закладу за 2015 - 2016 н. р.
Звітування керівника закладу здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.
Завдання такого звітування забезпечити прозорість, відкритість, демократичність в роботі , залучення громадськості до співпраці.
Як директор Ц
ХЕТУМ, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом , Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників , посадовими обов`язками директора, працівників , колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом .

Мій звіт будується на таких нормативних документах: наказ Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.

Загальна інформація

Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді є комунальним закладом належить на правах власності територіальній громаді м.Дніпро, є юридичною особою. Фінансування здійснюється відділом освіти Амур – Нижньодніпровської районної у місті ради. ЦХЕТУМ розташовано в будівлі за адресою вул.Передова, 253 . Площа приміщення складає 1093 м2

Будівля розташована на ділянці 1,0434 га згідно з Державним Актом на право постійного володіння землею від 21.07.2009 р. в наявності технічний паспорт будівлі.

Будівля Центру та внутрішні приміщення мають задовільний зовнішній вигляд.Системи водопостачання та очисних споруди централізовані, під’єднані до міської мережі.

Вентиляційна система - проточно-витяжна.

Система електрозахисту заземлена та «занулена».

Система пожежного захисту включає вогнегасники. Передбачені евакуаційні сходи.

Приміщення не забезпечене телефонним зв’язком та відсутнє підключення до мережі інтернет.

Територія Центру ззовні огороджена металевим парканом, який знаходиться у задовільному стані. Територія озеленена кущами та деревами. Стан підходів та під’їздів задовільний. Територія Центру у вечірній та нічний час освітлена.

Обладнано місце для сміття. Сміття з території Центру регулярно вивозиться за рахунок бюджетних коштів згідно договору.

Кадрове забезпечення

Згідно зі штатним розписом на 2015-2016 навчальний рік у Центрі працює 11 педагогічних працівників, з них- 10 ведуть гурткову роботу. З числа педагогічних працівників: основних - 10; сумісників - 1; адміністративно - управлінського персоналу - 9.

Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових педагогічних кадрів враховувалась фахова підготовка працівника.

Наш педагогічний колектив складається з творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів Аналіз якісного складу, освітнього рівня, ставлення до виконання професійних обов’язків педагогічних працівників (відповідальність, небайдужість, сумлінність, творчість, любов до своєї роботи) дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу в закладі на високому рівні.

Організація навчально- виховного процесу

Навчально- виховний процес ЦХЕТУМ спрямований на виконання основних положень тематичних, міських, комплексних, регіональних, державних освітніх програм:

· державної Програми «Освіта»;

· державної Програми «Україна ХХІ століття»;

· державної Програми «Творча обдарованість»;

· загальнодержавної цільової соціальної програми «Формування

здорового способу життя молоді України» на 2013-2017 роки;

· обласної програми «Обдаровані діти - надія України»;

· цільової програми дитячої та юнацької творчості «Я - ми - родина –

Україна» на 2013-2017 р. р.»;

· комплексної програми розвитку освіти в м. Дніпро на 2016-2020 р. р. ;

Поступово виконуються основні положення Концепції розвитку закладу на 2013-2016рр

з урахуванням сучасних проблем і конкретних можливостей Центру з реалізації основних положень тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм.

В 2015-16 навчальному році заклад охопив гуртковою роботою 604 учнів шкіл міста, які навчалися в 15 гуртках за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти.

Центр організував роботу гуртків на базі приміщення закладу,а також в приміщені СЗШ № 86  працював гурток моделювання іграшок і сувенірів відповідно до укладеної угоди.

Динаміка формування дитячого контингенту стабільна.

Виконуючи соціальне замовлення на послуги позашкільної освіти, адміністрація закладу розширяє мережу гуртків. Для забезпечення освітніх потреб до структури закладу введено гурток літературної творчості. Активно впроваджується підготовка матеріально - технічної бази для більш якісного та ефективного впровадження компетентністного підходу до навчання вихованців.

Методична робота

Методична робота з педагогічними  була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством.

У 2015 – 2016  навчальному році методична робота в закладі була спрямована   на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи педагогів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної  майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Вимоги, запропоновані до педагогів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентісно-орієнтованого  підходу. Виклики суспільства й освіти спрямовують педагога на постійний пошук шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, на експеримент, дослідження, новаторство. Сучасна педагогічна праця вимагає від педагога нових професійних компетенцій,  зосередження зусиль і часу не тільки на усвідомленні їхньої потреби, а й на опануванні та впровадженні в педагогічну практику, а це вимагає змін у змісті й технологіях підвищення професійної майстерності педагогів-практиків.

Для реалізації цих  завдань  ми маємо, по-перше, згуртований колектив однодумців, людей із високою культурою, які бажають працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистісний розвиток. Намагаємося піддержувати організованість, погодженість, єдиний стиль відносин до вихованців, батьків, єдину вимогливість, єдині педагогічні позиції всіх членів колективу до найважливіших питань життя і діяльності закладу. Педагоги мають право на вільний вибір засобів досягнення поставлених цілей, на індивідуальний стиль діяльності, творчий підхід до справи.

Основними завданнями    методичної  роботи закладу є:

- визначення  структури,  змісту та форми роботи  на основі  врахування  рівня  підготовки  педагогічних  кадрів;

- сприяння  розвитку творчого   потенціалу   педагога;

- гармонійний вияв  і  розвиток  загальних, професійних  і педагогічних   здібностей працівників;

- пропаганда  і  впровадження   надбань  науки,  передового   педагогічного  досвіду,   інноваційних  педагогічних  технологій.

Головними принципами   методичної роботи   у закладі  є оперативність  та мобільність, поєднання  індивідуальних  та колективних   форм  роботи,  практична спрямованість.

Життєдіяльність  в художньо-естетичному центрі  передбачає  наповнення життя  вихованців розмаїттям  суспільно-корисних  справ, причому, різними: навчальними,  трудовими, благодійними,  творчими,  спортивними,  ігровими,  пошуковими,  краєзнавчими тощо.

Зусилля  педагогів   спрямовані  на  те,  щоб  кожен  знайшов собі справи по серцю,  відчув  радість   успіху,  впевненість  у  собі,  самоповагу. Слід  зазначити,  що  саме в нашому позашкільному  навчальному закладі  є  оптимальні можливості  для  забезпечення  справжньої життєдіяльності  всіх  сфер (навчання, виробництво (професія), дозвілля, суспільне оточення,  спілкування,  сімейні  відносини).

В нас є об’єктивна змога  рівноцінно забезпечити функціювання   всіх сфер життєдіяльності  дітей. Робота педагогів  закладу орієнтована  в першу чергу на сферу суспільного  оточення і  спілкування, коли дитина не лише набуває знання, формує власний світогляд,  але і отримує навички самоконтролю, взаємодії з колективом, уміння вирішувати складні життєві ситуації. Саме у навчально-виховному процесі відбувається розвиток усіх складових самовдосконалення особистості, у першу чергу потреби у самоствердженні та  самореалізації, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини. А це співпадає з обласною науково – методичною проблемою, яку ми розпочали опрацьовувати в 2015 – 2016 навчальному році.

Ми намагаємося,   щоб один і  той же вихованець   мав  змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  діяльності,   особливо  у  тих,  котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   інтересам  і  запитам  душі   та  розуму.

Основні завдання методичної роботи закладу -   створення   умов   для всебічного  розвитку  педагога. «Від   творчого   педагога – до творчого  гуртківця» - девіз нашої роботи.

З метою удосконалення методичної підготовки педагогів протягом листопаду 2015 року та січня 2016 року в  закладі серед керівників гуртків було проведено індивідуальне діагностування. Кожен керівник гуртка зміг оцінити свої вміння та навички організації та використання часу на занятті, методи та форми організації навчального процесу, створення позитивної морально-психологічної атмосфери. А також окреслити проблеми, як і потребують негайного вирішення. Проведено анкетування для діагностики педагога до саморозвитку, рівня готовності до гуманізації навчання. Заповнена діагностична карта для вивчення складностей в роботі керівників гуртків.

Аналіз діагностування а також результати відвідування занять виявів деякі проблеми та  недоліки в уміннях конструювання, формах та методах проведення заняття гуртка які потребують методичної допомоги:

Проведення поточних занять

Мотивація навчальної діяльності

Організація участі вихованців у конкурсах

Організація роботи з обдарованими дітьми

Організація виховних заходів

Керівники гуртків виявили потребу в більш доскональному вивченні  інноваційних технологій навчання а саме:

Технології компетентного підходу в навчанні;

Інформаційно-комунікативні технології навчання

Інтерактивні технології навчання

Ігрові технології

Технологія розвивального навчання

Використання  діагностико-технологічного  підходу   сприяє  розвитку професійної компетентності особистості керівника гуртка, тож просто необхідно проводити такі дослідження щороку, щоб спостерігати якісні зміни, визначення  певних  досягнень  та недоліків  в  розвитку становленні  професійної  позиції  керівників гуртків.

Ми намагалися зробити методичну роботу цілісною системою спрямованої на підвищення професійної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного керівника гуртка, на досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів ЦХЕТУМ у  2015-2016 н. р. відбувалося через забезпечення стимулюючих умов професійного зростання:

- позитивний духовно-моральний імідж навчального закладу: сприятливі, інноваційно-творчі умови роботи; акцент на інноваційному, творчо-пошуковому компоненті методичної діяльності; особистісно-зорієнтована методична підтримка діяльності педагога з боку адміністрації;

- довіра, можливість експериментувати, виявляти ініціативу, творчість;

- забезпечення педагогів навчальними програмами, інструктажами, рекомендаціями, необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики,  накопичення, зберігання та розповсюдження власних напрацювань педагогів закладу;

- створення сприятливих умов для самоосвіти керівників гуртків у межах закладу; навчання на курсах підвищення кваліфікації, систематична самоосвітня діяльність протягом року;

- створення умов для якісного проведення внутрішніх організаційно-методичних заходів та забезпечення участі педагогів у конференціях, семінарах поза закладом;

- об’єктивна оцінка праці педагогів, об’єктивний контроль, атестація; можливість отримати визнання в колективі; моральне  стимулювання.

Згідно з планом роботи проводилися засідання методичних об’єднань художньо-сценічного та декоративно-ужиткового напрямку. Питанням підвищення педагогічної компетентності були присвячені засідання педагогів закладу «Нормативно-правова база освітньо - виховної діяльності ПНЗ, психолого-педагогічні та гігієнічні вимоги до сучасного заняття», інструктаж молодих фахівців «Організаційний період в гуртку. Перше заняття. Вимоги до оформлення документації керівника гуртка ПНЗ», ознайомлення педагогів та гуртківців з інформаційним вісником «Календар знаменних подій»,  методичний практикум для молодих фахівців «Методика розробки, вимоги до сучасного заняття та його аналіз», Педагогічна дискусія «Портрет творчого педагога», засідання круглого стола «Як виховати творчу, обдаровану дитину», теми, які хвилюють як педагогів так і батьків. Підготовлена навчальна варіативна програма гуртка “Джерело” психоемоційного розвитку дошкільнят

для гуртків художньо – естетичного напрямку   на основі       програми «Весела карусель»  (керівник  гуртка А.Т.Бондарук); програма «Школи самоствердження» яка розпочне свою роботу в 2016-2017 навчальному році.

Було підготовлено методичні поради, розробки, збірки методичних матеріалів:

- «Майстерність педагога, його творча ініціатива, удосконалення методів та форм роботи з вихованцями»;

- Збірка методичних матеріалів «Організація діяльності керівника гуртка позашкільного закладу»;

- Просвітницька програма батьківського клубу «Затишок»;

- Програма роботи з керівниками гуртків  «Школа самоствердження»;

- «Інноваційні форми роботи у діяльності позашкільного навчального закладу» - методичні матеріали;

- Методичні матеріали за темами: «Портрет творчого педагога», «Як виховати творчу, обдаровану дитину»;

- «Емоційне вигорання – симптоми, причини, фази розвитку», підбір матеріалів профілактики синдрому професійного вигорання.

- Методичні розробки  занять з дітьми дошкільного віку в  хореографічному гуртку. (підготувала керівник хореографічного гуртка Л.В.Мусієнко).

- «Словничок керівника гуртка»;

Протягом року, методисти, завідувачі відділами, керівники гуртків взяли участь в обласних семінарах:

- Обласний семінар для керівників гуртків образотворчого мистецтва;

- Обласний семінар для  завідувачів відділами, методистів, керівників гуртків  декоративно-ужиткового мистецтва та традиційних народних промислів;

- Обласний семінар-практикум для методистів та керівників гуртків ПНЗ «Формування творчої особистості вихованця засобами декоративно-ужиткового мистецтва»;

- Обласний семінар «Навчально–виховний процес та його забезпечення у позашкільному навчальному закладі»;

- Майстер-клас з народної вишивки для керівників гуртків багатопрофільних позашкільних навчальних закладів області.

Методичне навчання керівників гуртків поєднувалося  із здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувальному контролю, що дозволяло запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Стало доброю традицією восени проводити тиждень взаємовідвідування занять. Вивчення досвіду  колег, їх методичні напрацювання, дають можливість кожному педагогу більш критично підходити  до самоаналізу занять, допомагають  використовувати додаткову методичну та професійну літературу, вивчати  досвід колег різних регіонів країни та зарубіжжя.

Результати відвідування занять протягом року,  дають підставу відзначити зростання рівня знань, умінь та вихованості гуртківців.

Система відкритих занять, яка переросла в фестиваль педагогічних ідей, забезпечила прискорене, послідовне впровадження в практику роботи керівників гуртків психолого-педагогічної науки. Заняття відрізнялися методичною культурою праці педагогів і гуртківців. Як результат, достатньо високий рівень  виступів дітей на масових заходах та святах, участь у міських, обласних фестивалях та конкурсах.

Керівник театрального гуртка Т.В. Нікульшина,  творчо підходить до розробки етапів кожного заняття, особливу увагу приділяючи формуванню професійних акторських якостей: вмінню рухатися, виконувати дихальні вправи, сценічні рухи, формує вміння роботи з поетичним та прозаїчним текстом. Але педагогу необхідно більше уваги приділяти використовуванню нових форм роботи з дітьми: заняття – гра, заняття скетч – вистава, «театр одного актора» та ін. для того, щоб розкрити індивідуальність кожної дитини.

Керівник хореографічного гуртка Л.В. Мусієнко, протягом року показувала послідовну, методичну роботу зі своїми вихованцями, багато уваги приділяючи  культурі фізичного розвитку дитини, працювала над формуванням вмінь та навичок класичного хореографічного руху. Любов Віталіївна значну увагу приділяє національно - патріотичному вихованню дітей засобами хореографічного мистецтва.

Керівник вокального гуртка – Н.М. Онищенко, використовує на своїх заняттях народознавчі дослідницькі  матеріали, інтерактивні форми та методи роботи, працюючи в закладі лише рік, добилася значних результатів від своїх вихованців (участь та перемоги у конкурсах та фестивалях різного рівня тому підтвердження).  Але головне, Наталя Миколаївна стала для дітей спочатку вихователем,  а вже потім викладачем. Вона змогла об’єднати дітей та батьків  в спільної справі. Участь вихованців та батьків в святкових концертах закладу,  тому яскравий доказ.

Вихованці гуртка, образотворчого мистецтва (керівник гуртка Ю.М. Бєлогорцева),  протягом року, брали участь у міських, обласних, Всеукраїнських конкурсах, та завжди отримували винагороди – а це яскравий показник професійного рівня керівника. Але, Юлії Миколаївні необхідно більш ретельно підходити до організаційних моментів проведення заняття, організації робочого місця вихованців, більш активно використовувати інтерактивні методи навчання.

Одним із пріоритетних напрямів навчально-виховної діяльності позашкілля є формування та розвиток творчих здібностей та базових компетентностей дітей дошкільного віку, забезпечення інтеграції дошкільної та позашкільної освіти, наступності змісту дошкільної та початкової освіти. Позашкільна освіта може реально слугувати державі у соціалізації, вихованні, навчанні та формуванні загальнокультурної  нової людини, адекватної до викликів сучасності та вимог життя.

Значну роль у реалізації нової нормативної бази,  відіграють гуртки початкового навчання. На успішне формування предметних і ключових компетентностей вихованців   впливає добір педагогами найбільш ефективних засобів, методів, прийомів навчання і форм організації навчальної діяльності, серед яких помітне місце посіли нетрадиційні, інтегровані заняття. Впевнені, що знання з рідної мови, логіко-математична компетентність, художньо-естетичні вміння й навички, соціальний досвід, набутий дошкільниками у нашому закладі, посприяють кращому засвоєнню ними програми 1-го класу і початкової школи взагалі.

Аналізуючи проведену роботу — добре розумієш, як багато ще необхідно зробити в наступному навчальному році:

1. Забезпечити цілеспрямоване і безперервне підвищення науково-методичної і професійної майстерності кожного керівника гуртка,

надавати дієву допомогу педагогам, що відчувають труднощі в організації занять. З цією метою підсилити творче використання сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, інформаційну насиченість методичних заходів.

2. Удосконалити організацію самоосвіти педагогів, скоординувати її з колективними формами методичної роботи.

3. Надавати систематичну допомогу  керівникам гуртків у вивченні  фізіологічних особливостей, особистості дитини.

Виховна робота

Визначними напрямами роботи комунального позашкільного начального закладу «Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Дніпропетровської міської ради у 2016 році стали: реалізація державної  політики в галузі  позашкільної  освіти; системне впровадження у навчально-виховний процес нових ефективних педагогічних технологій; активізація просвітницької діяльності серед батьків, з метою залучення сім'ї до співпраці у вихованні; створення системи пошуку, розвитку й підтримки здібностей, талантів і обдарувань дітей та молоді; організація дозвілля вихованців, пошук нових форм; постійне здійснення інформаційно-методичної та організаційно - масової роботи.

За певний період роботи закладу вибудовано злагоджену систему тісної співпраці зі школами району. Основними партнерами Центру у виконанні Закону України «Про позашкільну освіту», «Цільової програми розвитку позашкільних навчальних закладів м. Дніпропетровська» є освітні заклади,  для  яких наш заклад є організатором  багатьох конкурсів,  виставок. На базі закладу було проведено  відбіркові районні етапи 10 конкурсів, до яких було залучено 680 учнів шкіл району.

Проведення

відбіркових районних етапів міських конкурсів по довгостроковим програмам в КПНЗ «ЦХЕТУМ»ДМР за І півріччя 2016 року

Програми

Кількість конкурсів

Кількість закладів

Кількість залучених

І пів-чя 2015

І пів-чя 2016

І пів-чя 2015

І пів-чя 2016

І пів-чя 2015

І пів-чя 2016

Степова Еллада

2

1

28

20

248

200

Проліски

3

3

44

40

95

158

Ярина

-

1

-

18

-

108

Інші конкурси

5

5

55

56

187

214

Всього

10

10

127

134

530

680

Завдяки проведенню 5 районних відбіркових етапів міських конкурсів за довгостроковими комплексними програмами, до позашкільної діяльності було залучено понад 466 учнів шкіл району.

В рамках довгострокової комплексної програми «Степова Еллада», яка  надає можливість на поглиблене вивчення історії, культури та сьогодення рідного краю, міста Дніпропетровська, на базі закладу було проведено:

- районний етап міського конкурсу для учнів 5-6 класів «Відкрий для себе Україну», в якому прийняло участь 200 учнів з  20 шкіл району.

З метою виховання екологічно свідомої особистості, громадянина України, пропаганди знань про стан навколишнього природного середовища, в рамках екологічно-виховної програми «Проліски», в закладі було проведено 3 конкурси, в  яких прийняли 158 учнів шкіл району.

-  районний етап міської виставки - конкурсу «Мій рідний край – моя земля», в якому прийняло участь 78 учнів з 9 навчальних закладів району: 26, 42, 55, 56, 57, 64, 117, 133, 134, БТДЮ.

- районний етап міського конкурсу для учнів 5-7 класів «Зоотурнір ерудитів». В конкурсі прийняло участь 22 учні з 16 навчальних закладів району:№ 8, 18, 26, 44, 55, 56, 64, 86, 114, 115, 116, 117, 131, 133, 134, 142.

-  районний етап міської щорічної виставки-конкурсу дитячої творчості «Первоцвіт», в якій прийняло участь 58 учнів з 15 шкіл району:  № 26, 42, 44, 55, 56, 64, 86, 114, 116, 117, 131, 133, 134, 142.

Могутнім фактором відродження нації, виховання у молоді національної свідомості і самосвідомості у сучасних умовах суспільного розвитку виступає комплексна довгострокова програма "Ярина". В рамках цієї програми в закладі було проведено районний відбірковий етап конкурсу «Крок у майбутнє», в якому прийняло участь 108 учнів з 18 шкіл району.

Крім заходів по довгостроковим програмам, в закладі було проведено районні етапи 5 конкурсів різних рівнів, в яких прийняло участь 214 дітей з 56 шкіл району:

-  районний етап міської  виставки – конкурсу «Реліквії, що ожили», в якому прийняло участь 33 учні з 9 навчальних закладів району: № 44, 55, 56, 64, 68, 115, 133, 134, 142.

- районного етапу всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», до якого залучилися  40 учнів з 18 шкіл району: № 8, 18, 26, 42, 44, 55, 56, 57, 64, 68, 86, 114, 115, 116, 117, 133, 134, 142.

- районний етап всеукраїнської акції «День зустрічі птахів», в якій прийняло участь 26 учнів з 10 шкіл району: №  42, 56, 64, 68, 86, 114, 116, 131, 133, 142.

- районний етап обласного заочного  фотоконкурсу  «Моя Україна», в якому прийняли участь 74 учні з 11 навчального закладу району.

- районний етап міського конкурсу дитячого малюнку «Намалюй місто моєї мрії». В районному етапі прийняли участь 41 учень з 8 шкіл району.

Діти гідно представляли свої заклади, гарно розкривали теми різних номінацій. Найкращі роботи було направлено на міські конкурси.

Крім учнів навчальних закладів, 24 вихованці нашого закладу теж гідно себе представляли в  конкурсах та виставках, які передбачені міськими  довгостроковими програмами «Ярина» та «Проліски»:

- у районному етапі міського конкурсу на кращого виконавця творів Т. Г. Шевченка «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже» (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.) – 7 вихованців.

- у міській виставці-дизайну «Крок у майбутнє» - 5 вихованців  (керівники гуртків: Федоришин Т. В., Бондарук А. Т., Войтенко А. О.);

- у фольклорному фестивалі дитячих творчих колективів «Наддніпрянські джерела» (в рамках міського конкурсу-огляду «Зоряне коло» - 4 вихованці вокально-хореографічного естрадного гуртка заявили про себе.

- у міській виставці «Пасхальні кольори» - 5 вихованців (керівники гуртків: Войтенко А. О. та Бондарук А. Т.).

-  у міській щорічній виставці-конкурсі дитячої творчості «Первоцвіт» -               1 вихованець (керівник – Федоришин Т. В.).

-  у міській виставці - конкурсі «Мій рідний край – моя земля» - 3 вихованці (керівники гуртків: Федоришин Т. В., Войтенко А. О.)

Участю у цих конкурсах діти підтвердили свою патріотичну громадську позицію, відкрили для себе звичаї і традиції українського народу.

Також хочеться відмітити участь 99 наших вихованців у конкурсах, фестивалях та акціях різних рівнів:

- у всеукраїнському дитячому творчому конкурсі «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» - 2 вихованці  (керівник – Ковальова Я. В.).

- у обласному  заочному  фотоконкурсі  «Моя Україна», в якому прийняли участь 15 вихованців (керівник - Ковальова Я. В.).

- у міському конкурсі дитячого малюнку «Намалюй місто моєї мрії» -                   3 вихованці ( керівники гуртків – Войтенко А. О.,  Бєлогорцева Ю. М.).

- у міському конкурсі-огляді дитячо-юнацької творчості «Місто майстрів» -  13 вихованців (керівники гуртків: Бондарук А. Т.,  Федоришин Т. В., Войтенко А. О., Бєлогорцева Ю. М.).

- в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Знай і люби свій край» (керівники гуртків: Бєлогорцева Ю. М., Войтенко А. О., Бондарук А. Т.) –                      5 вихованців.

- в міській благодійній акції «Зроби добро-подаруй посмішку дитині» -              12 вихованців (керівники гуртків: Федоришин Т. В., Бондарук А. Т., Бєлогорцева Ю. М., Войтенко А. О.);

- в презентації міжнародного соціального проекту «Діти за мир у всьому світі» - 10 вихованців (керівник гуртка Федоришин Т. В.);

- в благодійній акції «На Великдень», де 6 вихованців закладу розписували писанки для воїнів АТО (керівник гуртка Кириленко та Бєлогорцева Ю. М.).

-  у міському святі з нагоди відзначення Дня Соборності України» -                     3 вихованці (керівник гуртка – Онищенко Н. М.);

-   в обласному дитячо - юнацькому фестивалі українського фольклору «Дніпровий зорепад» - 10 вихованців (керівник гуртка –  Онищенко Н. М.);

-  у ХІІІ всеукраїнському фестивалі «Наддніпрянські пасхальні пісне співи» - 10 вихованців (керівник гуртка – Онищенко Н. М.);

- участь у міському фольклорному фестивалі «Ой зав’ю вінки та й на всі святки» в рамках проекту «Фольклорні скарби передмість Дніпропетровська» - 10 вихованців (керівник гуртка – Онищенко Н. М.).

Всього за І півріччя 2016 року 123 гуртківці центру взяли участь у                   18 конкурсах, фестивалях з них: районного рівня - 1, міського -11, обласного -3, всеукраїнського -2, міжнародного - 1.

Наш позашкільний заклад є центром виховної роботи. Педагоги Центру створюють сприятливий мікроклімат в колективах між вихованцями. З цією метою проводяться в гуртках конкурси, свята, творчі майстерні, що дає можливість згуртувати дітей.

Вихованню почуття любові до Батьківщини, втіленню національної ідеї в сучасну виховну систему сприяли внутрішні заходи з нагоди 202-річниці з дня народження Великого Кобзаря, до яких долучилося 30 вихованців:

- проведення літературно-поетичної хвилини «Вдивляючись  в рядки пророчі» -  8 вихованців театрального гуртка (керівник гуртка – Нікульшина Т. В.);

- виготовлення стінгазети «Шляхами Великого Кобзаря» - 5 вихованців гуртка образотворчого мистецтва (керівник гуртка – Бєлогорцева Ю. М.);

- улаштування виставки фото робіт та малюнків вихованців гуртка образотворчого мистецтва «Шевченко в нашому місті» -17 вихованців (керівники гуртків: Ковальова Я. В. та Бєлогорцева Ю. М.).

З метою патріотичного виховання учнівської молоді, вшанування мужності, самовідданості учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та жертв катастрофи, до яких долучилося 13 вихованців та 20 дорослих:

- виготовлено стенд «Подвиг заради життя» - 2 вихованці фотогуртка (керівник – Ковальова Я. В.);

- виготовлено експозицію «Життя відроджується знов, звільняючись від атомних оков» - 11 вихованців (керівники гуртків: Федоришин Т. В. та Бєлогорцева Ю. М.);

- проведено майстер-клас «Пташко лети, пташко-живи» для 20 вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС (керівник гуртка – Бондарук А. Т.).

З метою патріотичного виховання дітей та учнівської молоді впродовж І півріччя 2016 року в закладі організовано та проведено  3 інформаційно-просвітницьких та урочистих заходів з нагоди відзначення державних та пам’ятних дат (бесіди, колективні творчі справи, свята), в яких прийняло участь 526 вихованців та 54 дорослих :

- до 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової війни – театрально-музична композиція «Мужність і відвага крізь покоління», яку підготували вихованці не залишила байдужими ні батьків ні дітей. Запрошені гості та батьки зі сльозами на очах дякували вихованцям за чудовий захід. В підготовці до нього приймали участь 55 вихованців закладу та 40 батьків. На святі були присутні 5 дітей війни.

- участь у мітинзі пам’яті, присвяченого 71-ій річниці Перемоги над нацизмом у Європі та завершення Другої світової «Пам'ять немає забуття», в якому прийняло участь 9 дорослих та 11 вихованців гуртка  паперопластики, руками яких було виготовлено маки – квітка, що є символом Дня пам'яті та примирення.

- до Дня вшанування пам’яті жертв політичних репресій (проведення бесід та екскурсії в кімнату  - музей Г. Д. Епіка – 460 вихованців;

У педагогічній практиці педагогічний колектив КПНЗ «ЦХЕТУМ» прагне досягти виховного ідеалу. Ми хочемо, щоб наш заклад став закладом, де вихованці не лише вчаться, а й живуть повноцінним духовним та соціальним життям. Тому доброю традицією стало організація та проведення масових заходів до календарних свят.

Яскраве весняне сімейно-родинне свято пройшло в закладі до 8 Березня. Мамам і бабусям свою майстерність показали вихованці хореографічного, вокального, вокально-хореографічного, театрального гуртків (керівники гуртків: Мусієнко Л. В., Онищенко Н. М., Нікульшина Т. В.). Всього у заході прийняло участь 75 вихованців та 60 батьків.

З метою виховання любові і розвитку інтересу до традиційної української культури для вихованців та їх батьків було проведено святковий захід «Історія розвитку національного костюму східної України 15-20 ст.», підготовлений Онищенко Н. М. На заході було представлено колекцію одягу, яка супроводжувалася  захоплюючою розповіддю. 36 вихованців та 25 батьків мали можливість доторкнутися до історичної спадщини, познайомитися з елементами оздоблення одягу, технікою виготовлення.

Наприкінці березня 36 вихованців закладу, 27 батьків та 5 дітей пільгової категорії мали можливість прийняти участь в яскравому календарному обряді «Проводи зими-зустріч весни». На сцені вирувало живе дійство з піснями, закликами, обрядами, іграми. А в кінці свята всі учасники і гості поласували солодкою випічкою у вигляді пташок.

Колоритне театралізоване дійство «Сорочинський ярмарок» продемонстрували вихованці театрального гуртка. На сцені розгорталися картини українського побуту, традиційної торгівлі, які супроводжувалися музикою, піснями та іграми (керівник гуртка – Нікульшина Т. В., Мусієнко Л. В.) . В заході прийняло участь 40 вихованців та 45 дорослих.

Керівники гуртків активно працюють з дітьми, вчать не тільки майстерності, а й виховують любов до прекрасного, гордість за національне надбання українського народу через екскурсії. В квітні 2016 року 20 вихованців відвідали обласну виставку творчих робіт «Знай і люби свій край», яка проходила в міському палаці дітей та юнацтва. Крім найкращих робіт своїх однолітків, діти мали можливість познайомитися з картинами видатних сучасних художників.

Традиційно кожна пора року з закладі ознаменовується виставками творчих робіт вихованців. В І півріччі 2016 року 105 гуртківці представили свої найкращі роботи на виставках: «Весняна карусель»,  «Барви рідного краю» та «Вернісаж» ( керівники: Войтенко А. О., Федоришин Т. В., Бєлогорцева Ю. М.).

Результатом вдало організованого навчально-виховного процесу стало не лише повне виконання навчальних планів та програм, а й організоване змістовне дозвілля дітей під час канікул.

Насиченими видалися зимові канікули. Починаючи зі Свята Миколая для вихованців закладу, учнів  та дітей мікрорайону була представлена ціла низка розважальних програм. Для 80 дітей пільгової категорії проведено новорічний ранок «Веселі свята». Для учнів шкіл району було проведено цілу низку майстер-класів з образотворчого мистецтва, петриківського розпису, паперопластики, моделювання іграшок, сувенірів по виготовленню новорічних іграшок, маски мавпочки, як символу року. А наших вихованців у гуртках чекали цікаві заняття «Новорічні казки», «Різдвяні смаколики», «Свято в кожен дім». Всього на зимових канікулах було залучено 35 дітей, 66 вихованців та 80 дітей пільгової категорії.

З метою  залучення дітей мікрорайону до гурткової роботи, налагодження співпраці з батьками, на весняних канікулах до нас завітали учні школи № 18 та 117 шкіл. Для 8 дітей пільгової категорії, 70 учнів, 116 вихованців та 52 батьків в закладі було проведено майстер-класи з образотворчого мистецтва, петриківського розпису  та моделювання іграшок, сувенірів. Діти малювали букет весняних квітів в техніці «аля-пріма» з використанням свічки, на вітальних листівках розквітали чарівні квіти в стилі петриківського розпису, зі шматочків тканини та клубочки ниток  створювали дивовижних птахів. А після майстер-класів учнів чекала цікава розважальна програма, під час якої вони перевтілилися в індійців. Танці біля вогнища, яке спалахувало на екрані, конкурси на спритність, витривалість та влучність захоплювали дітей впродовж всієї програми. З метою відродження  пам’яті минулого нашого народу, в закладі пройшло святкове заняття «Історія розвитку національного костюму східної України 15-20 ст» та цікаве фольклорне свято «Проводи зими – зустріч весни».

Всього під час зимових та весняних канікул масовими заходами було охоплено 105 учнів, 88 дітей пільгової категорії, 182 вихованці та 52 батьків.

Всього впродовж І півріччя 2016 року творчою діяльністю було охоплено 1063 вихованці віком від 5 до 18 років. У 42 масових заходах взяло участь 105 дітей та учнівської молоді, 268 батьків, 20 дорослих та 93 дитини пільгової категорії.

Усі події І півріччя 2016 навчального року, заходи, конкурси, фестивалі, свята, майстер-класи та канікулярні заходи висвітлено в новинах офіційного сайту центру.


Співпраця з батьківським активом та громадскістю


Виховання гуртківців– щоденна нерозривна діяльність педагогічного колективу, вихованців, батьків.

З метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку вихованцівм педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом, особливо батьківським активом. Батьки є соціальним замовником освітніх послуг Центру, тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі.

Громадськість, батьківський актив беруть активну участь в роботі закладу та дають високу оцінку проведенню масових заходів та організаційно-масової роботи Центру.

Планування організації та реалізація плану виховної роботи Центру проводилося за співпраці педагогічного колективу з батьківським активом. Залучення батьківської громадськості до життя гуртків та закладу підсилює освітній і виховний потенціал Центру, допомагає зміцнити матеріально-технічну базу, сприяє вирішенню господарчих завдань, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпечує необхідні умови для проведення масових заходів в позашкільному закладі.

Керівники гуртків відвідували батьківські збори в школах, проводили роз’яснювальну та індивідуальну роботу серед школярів. Діти та їх батьки запрошувалися на масові заходи.

В подальшій роботі слід активно залучати батьківський актив до проведення загальних зборів, педагогічних бесід, «круглих столів», тематичних консультацій, організації спільного дозвілля, проведення днів відкритих дверей, організації різноманітних масових заходів протягом навчального року. Батьківська громадськість організовує участь в різноманітних заходах (організація та супровід дітей під час екскурсій та заходів, підготовка приміщення закладу до нового навчального року,тощо).

І таку співпрацю ми повинні активно продовжувати.

Соціальний захист, охорона життя та здоров`я , охорона праці та безпека життєдіяльності учасників навчально- виховного процесу

Питання ОП, БЖД, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу є одним з пріоритетних в діяльності пед. колективу закладу. Вся робота в цьому напрямку проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання ЗНЗ й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу ліцею з цих питань, а її виконання постійно контролюється адміністрацією. В закладі створено комісію з охорони праці, призначено відповідального за організацію роботи з ОП, сплановано відповідні заходи, своєчасно проводиться навчання всіх членів комісії з ОП.

Відпрацьована система вступного інструктажу, первинного, повторного та за різними видами діяльності для працівників закладу. На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед вихованців. Регулярно і своєчасно проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, виїздами на конкурси.

Адміністрацією та керівниками гуртків проводиться систематична робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У ліцеї розроблено цілу низку заходів щодо попередження травматизму учнів та працівників, під час навчально-виховного, за 2015/2016 навчальний рік випадків травматизму не зафіксовано.

Для забезпечення соціального захисту учасників навчально- виховного процесу, організації безпечних умов навчання та роботи, в закладі здійснено наступні заходи:

· працівники вчасно пройшли щорічний профілактичний медичний

огляд;

· проводиться профілактична робота серед працівників закладу щодо

здорового способу життя;

· поповнення медичних аптечок в навчальних кабінетах та аптечки

загального користування;

· оновлення бази інструкційно- профілактичної роботи з гуртківцями

( лекторій, бесіди, конкурсно- ігрові заходи);

Управління закладом

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішнього контролю.
Така система планування , що відпрацьована роками і основана на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток
закладу.
В закладі наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність. Мережа Інтернет дозволяє користуватися матеріалами сайтів МОНУ,обласного та міського управлінь освіти, обласного інституту післядипломної освіти, що дає можливість оперативно та мобільно користуватися достовірною інформацією педагогам та адміністрації, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.
Ділова документація ведеться відповідно до
Інструкції щодо ведення ділової документації у позашкільних закладах.

Пріоритетними напрямками в освітній політиці ЦХЕТУМ є творчість, прогресивність, інноваційні навчальні технології.


Протягом 2015-2016 н.р. батьки, учні та педагоги були активними учасниками навчально-виховного процесу. Усі заходи, які проводились у закладі, були прозорими та відкритими для широких кіл громадськості. Діяльність закладу висвітлювалась у міській пресі та на телебаченні.

Розуміючи сучасні вимоги, адміністрація закладу намагається більшість рішень приймати на основі врахування думки колективу й інтересів справи, намагається створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного педагога сприймаються позитивно, ініціатива та самостійність підтримується. Проблеми обговорюються й виробляються найбільш оптимальні варіанти рішень. Враховуючи великий досвід та високу професійність більшої частини колективу педагогів, адміністрація надає їм більше самостійності, можливості працювати на довір`ї.

Важливе значення має ефективна взаємодія адміністративного складу та колегіальних органів управління закладом (педагогічної ради, методичної ради, Ради Центру та батьківських комітетів творчих колективів, загальної конференції закладу, учнівського самоврядування).

Педагогічна рада протягом навчального року працювали за затвердженим планом роботи. На засіданнях були розглянуті актуальні питання розвитку закладу.

Завдяки цілеспрямованій діяльності адміністрації та органів громадського управління проводилося оцінювання якості роботи керівників гуртків та адміністрації (якісного відношення до своєї справи, дотримання етики, психологічне вивчення особистості педагогів), спільне планування та проведення масових заходів. Це дало можливість уникнути непорозумінь протягом навчального року. Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці, доцільність розстановки кадрів для врядування закладом – завжди на порядку денному адміністрації та органів самоврядування закладу.

Плідна діяльність та педагогічна культура педагогів, систематична праця всіх ланок самоврядування та адміністративного керівництва сприяла встановленню в колективі нормального морально – психологічного клімату.

Фінансово - господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів. Діяльність Центру фінансується з міського бюджету через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється на основі кошторису доходів та видатків на поточний рік, що затверджується та видається у встановленому порядку відділом освіти.

Бухгалтерський облік Центру здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради.. Діловодство та бухгалтерський облік ведеться згідно із законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, постановами Кабінету міністрів України, інструкціями щодо ведення бухгалтерського обліку.

Використання бюджетних коштів здійснюється на підставі штатного розпису та тарифікації педагогічних працівників. Адміністрацією закладу ведеться облік відпрацьованого часу працівниками Центру.

Згідно річного плану роботи закладу відповідальними особами здійснюються заходи щодо фінансово - господарської діяльності.

В наявності в Центрі договори з особами, відповідальними за збереження товарно - матеріальних цінностей. Нормативність оформлення договорів дотримується. Наказами по закладу призначені відповідальні за збереження матеріальних цінностей за місцем їх знаходження.

Своєчасно проводяться інструктажі з матеріально-відповідальними особами з питань обліку та збереження матеріальних цінностей, ведеться контроль за збереження фондів закладу. Успішно та відповідно до вимог проведено інвентаризацію.

Ведеться фінансово-господарська діяльність: технічний паспорт закладу, інвентарні списки основних засобів, книга складського обліку матеріалів, відомості оперативного обліку малоцінних та швидкозношуваних матеріалів, акти ревізії та перевірки фінансово-господарської діяльності, книги видачі ЗІЗ, інвентарю та засобів захисту, книги обліку використання води та електроенергії. Встановлено контроль за використанням тепло, енерго- та водних ресурсів.

Батьківська громадськість у особі представників батьківської ради в період з 01 вересня 2015 року по 15 червня 2016 року надали закладу матеріальні цінності на суму 7020 грн , процедура передачі матеріальних цінностей носить прозорий характер і  обліковується через централізовану бухгалтерію, а саме:

канцелярські товари, витратними матеріалами для організації роботи гуртків – 3169 грн

будівельні матеріали – 600 грн

господарчий інвентар – 1164 грн

електротовари – 1450 грн

господарські товари (миючі та дезінфікуючі засоби) – 637 грн

Також в 2015- 2016 н .р. батьками здійснено оплату послуг:

- оплата  послуг інтернет - зв’язку- 900 грн

- перевірка димоходу- 250грн

- страхування теплогенераторної – 1200грн

- електророботи – 800 грн

- опір заземлення – 250грн

- встановлення відкосів на вікнах після їх заміни – 1500грн

За бюджетні кошти у закладі виконано:

- заміна вікон на металопластикові – 40 тис. грн

- виконання вогнезахисної обробки даху – 14тис. 997 грн

- ремонт м'якої покрівлв котельної та коридору – 49тис. 996грн

- заміна вузла обліку газу – 90тис 217 грн

Адміністрація закладу приділяє значну увагу питанням поповнення матеріально-технічної бази, дотримання санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню необхідних умов для проведення масових заходів в позашкільному закладі, оновленню методичної літератури (посібників, підручників, тощо).

Поряд із цим подальший розвиток закладу, організація та здійснення навчально-виховної роботи ускладнюється недостатнім фінансуванням, що в цілому негативно впливає на якість навчально-виховної роботи..

Подальшої активізації потребує робота закладу щодо патріотичного виховання підростаючого покоління, пропагування здорового способу життя, розвитку учнівського самоврядування, залучення батьківської громадськості до управління позашкільним навчальним закладом.

Актуальними залишаються питання кадрового, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

Пріоритетні напрямки роботи закладу на 2016 – 2017 н. р.

1. Покращення та вдосконалення матеріально- технічної бази (придбання звукової апаратури (мікрофони, мікшерний пульт), принтеру, копіювального апарату, придбання концертних костюмів).

2. Здійснення узагальнення обліку дітей соціально незахищених категорій.

3. Підвищення професійного рівня педагогічних працівників: відвідування профільних семінарів - практикумів, методичних об’єднань; обмін досвідом –проведення відкритих занять та взаємовідвідування занять, педагогічних майстерень, майстер - класів тощо.

4. Посилення роботи з вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогів та педагогічного колективу в цілому.

На завершення свого звіту хотілося б подякувати всіх без виключення працівникам закладу, батьківському активу – всі ми разом приклали максимум зусиль для ефективної організації навчально- виховного процесу

 

 

Директор закладу                                                                                   Н.М.Лавнюженкова